Forvaltningsdata

Forvaltningsdata har ansvaret for grunddataregistrene, Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI), Danmarks Adresseregister og Danske Stednavne. 

Forvaltningsdata arbejder med projektimplementering af Grunddataprogrammets Delprogram 2,  Adresseprogrammet. Adresseprogrammet skal sikre korrekte, entydige og lettilgængelige grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne.

Vi varetager også distribution af adressedata via webstedet AWS.dk. Herudover har vi ansvaret for administrativ ajourføring af data i grunddataregistrene GeoDanmark, Danmarks Administrative Geografiske Inddeling, og Danske Stednavne. Endvidere varetager vi den overordnede myndighedsopgave på adresseområdet, herunder vejledning og information om fastsættelse af adresser, ligesom vi er klageinstans vedrørende kommunernes fastsættelse af adresser.  Endelig huser vi en juridisk enhed, som bl.a. bistår hele styrelsen med lovgivningsarbejde, generel juridisk bistand, udbud og gennemgang af kontrakter.

Kerneopgaver

Kontorchef: Line Elikofer