EU flag

Internationale samarbejder

SDFE samarbejder med mange organisationer i andre lande om at koordinere og udvikle brugen af geografiske data i fx EU, FN og det arktiske område

Vi stiller data til rådighed, udveksler erfaringer om datapolitik, metoder og standarder – samt om hvorledes man kan bringe data i spil. Nedenfor finder du en kort beskrivelse af disse samarbejdsfora.

SDFE har et tæt samarbejde med geodatamyndighederne i de øvrige nordiske lande, samt Canada, Rusland og USA om udviklingen af en digital infrastruktur for geografiske data for Arktis (Arctic SDI). Aktiviteterne understøtter arbejdet i Arktisk Råd og hos andre anvendere af arktiske data. Formålet er en væsentlig forbedret anvendelse og fri udveksling af data om Arktis.

Arctic SDI har med udgangspunkt i de nationale datasamlinger udviklet et sammenhængende arktisk reference- og baggrundskort. På Arctic SDI Geoportal er der adgang til disse data. Endvidere arbejder Arctic SDI på at skabe lettere adgang til andre datasæt, som kan anvendes i mange sammenhænge.

Arctic SDI rådgiver også om, hvordan andres data kan gøres lettere tilgængelige og anvendelige for brugerne af arktiske data, samt understøtter Arktisk Råds udvikling af en fælles arktisk højdemodel.

Læs mere om på Arctic SDI GeoPortal og på Arctic SDI website.

De nordiske geodatamyndigheder i Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge og Sverige samarbejder og udveksler ideer og erfaringer. Der er etableret en række arbejdsgrupper, som arbejder med konkrete projekter om fx standardisering og brug af geodata på tværs af grænser.

Som en del af det nordiske samarbejde hjælper og aflaster man hinanden ved at have fælles repræsentation i visse internationale organisationer og samarbejder. Det gælder blandt andet i EuroGeographics og omkring etablering af den arktiske spatiale datainfrastruktur (ASDI). Myndighederne deler desuden erfaringer om fx implementering af EU-direktiver.

To gange om året afholdes nordiske kortchefmøder. Om foråret mødes direktørerne for de nordiske kortinstitutioner og drøfter aktuelle overordnede og strategiske emner. Sidst på sommeren mødes en større kreds af chefer fra de nordiske kortinstitutioner for at drøfte fælles nordiske projekter og hvilke nye projekter og samarbejder, der skal prioriteres. Det nordiske samarbejde er en værdifuld platform for at dele viden og ressourcer. 

Læs mere om nordisk myndighedssamarbejde

INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) er et EU-direktiv, som skal sikre etableringen af en fælles europæisk infrastruktur for geodata.  INSPIRE hjælper til at kunne bruge geodata på tværs af landegrænser i EU.

INSPIRE understøtter den politiske beslutningsproces på tværs af grænser. INSPIRE gør det lettere for offentlige myndigheder at udveksle data og lettere for offentligheden at få adgang til geografisk information for hele Europa. Et fælles regelsæt baseret på internationale standarder sikrer sammenhæng og tilgængelighed af de enkelte medlemslandes nationale infrastrukturer for geodata. INSPIRE bygger på de samme standarder, som vi også benytter i den danske infrastruktur for geodata. På den måde understøttes den generelle udvikling på området. SDFE har som målsætning, at de fem INSPIRE-principper skal anvendes i Danmark:

 • Data skal kun indsamles én gang.
 • Data skal vedligeholdes, hvor det gøres mest effektivt.
 • Det skal være let at få overblik over, hvilke data og tjenester der findes.
 • Data skal kunne anvendes sammen, uanset hvor de kommer fra.
 • Der skal være gode betingelser, for at data kan blive brugt af mange i flere sammenhænge.

INSPIRE trådte i kraft i 2007 og vil være fuldt implementeret i 2021.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (ved SDFE) er ansvarlig for at gennemføre INSPIRE direktivet i Danmark. SDFE er nationalt INSPIRE kontaktpunkt og er kontaktpunkt til EU-Kommissionen og de nationale aktører.

Læs mere om INSPIRE

EuroGeographics er den fælleseuropæiske interesseorganisation for kortlægningsmyndigheder, og er platform for deling af viden og erfaringer om geografisk information på tværs af grænserne i Europa. Der er 60 medlemmer fordelt på 46 lande.

EuroGeographics arbejder for at fremme udviklingen af en fælles, europæisk infrastruktur for geodata og for at nationale datasæt anvendes både i EU og i øvrige internationale sammenhænge. Organisationen producerer tværeuropæiske geografiske datasæt, som bl.a. EU-kommissionen anvender som grundlag for at udarbejde statistikker, samt til at følge op på miljøpolitikken. EuroGeographics koordinerer også tværfaglige relationer til eksempelvis det statistiske miljø, standardiseringsorganer samt forskningsmiljøer. Endvidere varetager EuroGeographics sekretariatsrollen for UN-GGIM.

Gennem sine projekter og aktiviteter fungerer EuroGeographics som en kanal, der forbinder SDFE til andre landes faglige viden og teknologiske udvikling. Samarbejdet giver adgang til analyser af EU initiativers betydning for os. 

Læs mere om EuroGeographics

UN-GGIM (United Nations initiative on Global Geospatial Information Management) er et FN-forum, der blev oprettet 2011 for at understøtte udviklingen af den globale geografiske infrastruktur. SDFE repræsenterer Danmark i UN-GGIM-arbejdet.

FN arbejder med mange problemstillinger der ikke kender til landegrænser, og her kan en global, geografisk infrastruktur understøtte eksempelvis regionale og globale miljø- og klimaudfordringer. En stor del af geodatas nytteværdi ligger derfor i, at de kan anvendes på tværs af landegrænser og sektorer.

UN-GGIM har leveret flere konkrete resultater – herunder en global geodætisk referenceramme (GGRF), en samlet international guide til geografisk relaterede standarder, samt ikke mindst et bidrag til monitorering af FN’s næste bæredygtighedsdagsorden.

SDFE deltager i arbejdet med at udvikle nye metoder til at måle på de indikatorer, som hører til FN’s 2030-dagsorden. Med dette fokus søger vi at sikre, at geodata bidrager til en mere præcis og sammenlignelig opfølgning på FN’s 2030-mål. Erfaringerne fra UN-GGIM og arbejdet med 2030-dagsordenen bidrager til at demonstrere geografiens evne til at koble forskellige informationskilder sammen - og tydeliggør geografisk informations styrke, når politikker skal formuleres og effekten af initiativer skal måles.

Læs mere om UN-GGIM

UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names) er et FN-organ med ca. 400 medlemmer fordelt på mere end 100 lande, hvis primære formål er standardisering af stednavne.

SDFE deltager sammen med Københavns Universitet i UNGEGN-arbejdet, og mødes årligt med de øvrige nordiske lande for at forberede og koordinere fælles initiativer via UNGEGN Nordic Division.

UNGEGN’s mission er fastlagt i et antal resolutioner som bl.a. omhandler:

 •          Opbygningen af medlemslandenes stednavneautoriteter.
 •          Principper for stednavne (hvad optages, hvem kan bestemme et navn mv.).
 •          Beskyttelse af sproglige mindretal (eksempelvis tysk i Sønderjylland).
 •          Stednavne som kulturhistorie.
 •          International navngivning af lande.
 •          Regler for endonymer/exonymer (f.eks. København/Copenhagen).

SDFE deltager i UNGEGN-arbejdet som ansvarlig myndighed for registrering af stednavne i Danmark med fokus på den geografiske og systemtekniske del.  Københavns Universitet, som har formandskabet for stednavneudvalget, tager sig primært af den lingvistiske del. Vores deltagelse i UNGEGN giver mulighed for at følge og kunne påvirke internationale standarder for stednavne.

Gå til UNGEGN

ISO (International Organisation for Standardisation) udarbejder standarder for lang række områder – herunder geografisk information. SDFE er medlem af ISO/TC211, som er en teknisk underkomite der har geografisk information som sit ansvarsområde. Arbejdet i komiteen har til formål at etablere et sæt strukturerede standarder for informationer om objekter eller fænomener, som er direkte eller indirekte har en placering i forhold til Jorden.

ISO/TC211-standarderne specificerer metoder, værktøjer og tjenester til datahåndtering. De beskriver hvordan man får adgang til, behandler, analyserer og præsenterer geodata – samt hvorledes men overfører dem på digital form mellem forskellige systemer. Arbejdet med ISO/TC211 har desuden forbindelse til relevante standarder for informationsteknologi, som understøtter udvikling af sektorspecifikke programmer ved hjælp af geografiske data.

SDFE er som medlem af Dansk Standard den danske repræsentant i ISO/TC211. SDFE får gennem deltagelsen mulighed for at påvirke arbejdet ISO/TC211 i en retning som passer ind den danske geografiske infrastruktur. 

Læs mere om ISO/TC211

OGC (Open Geospatial Consortium) er en international nonprofitorganisation, der arbejder med at udvikle åbne standarder for etablering, formidling og anvendelse af geografisk information. Medlemmer i OGC kommer fra regeringer, kommercielle organisationer, ngo'er, akademiske og forskningsinstitutioner.

Udviklingen af standarder sker gennem en konsensusproces, og OGC’s standarder er frit tilgængelige for alle med henblik på at forbedre udvekslingen af ​​verdens geografiske data.

OGC-standarder anvendes indenfor en lang række forskellige fagområder, herunder fx miljø, forsvar, sundhed, landbrug, meteorologi og bæredygtig udvikling.

SDFE følger aktiviteterne i Open Geospatial Consortium (OGC), og bruger en lang række af de implementeringsnære standarder og specifikationer, der udarbejdes af OGC.

Læs mere om OGC

EuroSDR (European Spatial Data Research) er en pan-europæisk samarbejdsorganisation, der, via et netværk af delegerede fra forskningsinstitutioner og søsterorganisationer, fremmer anvendt forskning vedrørende geografiske data. Forskningssamarbejder adresserer indsamling, håndtering og distribution af geografiske data og tjenester, og kombineres med internationale workshops og kurser for at sikre relevans og fokus på de emner, der samarbejdes om.

Læs mere om EuroSDR

Ofte støder borgerere og virksomheder på barrierer, når de skal i kontakt og i dialog med et andet lands offentlige forvaltning. Typisk fordi administrationen bruger IT-systemer og digitale kontakt-kanaler, som borgere fra et andet EU-land ikke forstår at bruge. Det vil EU-Kommissionen gerne gøre noget ved. Og derfor har Kommissionen startet et program, som hedder ISA2. Programmet skal bl.a. munde ud i nogle fælles begreber, som de offentlige forvaltninger i medlemslandene kan være fælles om at bruge. På den måde vil EU-borgeren nemmere kunne genkende begreber på administrative regler mm. fra sit hjemland.

ISA2 har også aktiviteter for ”Geospatiale løsninger”. Og her bliver INSPIRE fremhævet som et initiativ, der kan gøre delingen og genanvendelsen af geografiske data nemmere. En arbejdsgruppe – hvor SDFE deltager – skal opstille et rammeværk, som viser vejen for en effektiv data-deling. Forvaltningerne i EU-staterne kan tage rammeværket til sig og genbruge. Arbejdsgruppen skal også gennemføre pilotprojekter, som kan vise, hvordan geografisk information kan blive brugt i fælles europæiske løsninger – eksempelvis en fælles europæiske adresse-søgemaskine.

FIG (International Federation of Surveyors) er den internationale organisation, der repræsenterer landinspektørernes interesser over hele verden. Det er en sammenslutning af de nationale medlemsforeninger og dækker hele spektret af fagområder inden for den globale opmåling, geodæsi, geo-information mm.. FIG er et internationalt forum for diskussion og udvikling med henblik på at fremme professionel praksis og standarder. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er affilieret medlem af FIG.

Læs mere om FIG