by på et bjerg

Grønland

SDFE er i gang med en nykortlægning af Grønland

I perioden 2018 til 2022 foretager SDFE en nykortlægning af Grønland i et samarbejde med Grønlands Selvstyre, Forsvarsministeriet og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Det eksisterende kortgrundlag i Grønland er forældet og er ikke egnet til at understøtte de behov, det grønlandske samfund har i dag, herunder at være grundlag for en moderne digital forvaltning. Kortgrundlaget er baseret på dataindsamling fra 1930’erne og 1970-80’erne og er upræcist både med hensyn til højder, afstande og positioner. Det er derfor afgørende, at Grønland får nye, digitale kort, som kan understøtte en bred vifte af samfundets aktiviteter til gavn for både den offentlige forvaltning og private brugere.

Forsvaret har også behov for nye og bedre kort til deres færden i øde egne af Grønland og over lange afstande på land og i luften. Derfor vil nye kort gøre deres aktiviteter og planlægningen af disse betydeligt nemmere.

Kortlægningen sker ved brug af satellitbilleder og med udgangspunkt i de erfaringer, der er opnået i et pilotprojekt, hvor fire områder i Grønland med et samlet areal på omkring to gange Danmarks størrelse blev kortlagt ved brug af satellitteknologi. Pilotprojektet blev gennemført i perioden 2015-2017.

Der produceres ortofotos og vektordata over den isfrie del af Grønland og en højdemodel over hele Grønland. På baggrund af disse data vil der blive produceret en række produkter, som designes på baggrund af erfaringer fra pilotprojektet og med input fra brugerne om ønsker til justeringer. De endelige produkter vil tage udgangspunkt i følgende fire prototyper, der blev etableret i pilotprojektet.

Status og planer for det kommende år

Der har i 2018 været arbejdet intenst på at få rammerne for nykortlægningen etableret, og det er nu sket med færdiggørelsen af en plan for, hvordan vi vil gå til kortlægningen af Grønland. Kortlægningsprojektet vil løbe over fire år, og i det kommende år vil der især være fokus på udvikling af datainfrastruktur, dataproduktion og dataindsamling. I sidste halvdel af projektet vil hovedfokus være på visualisering og distribution af data og tjenester, samt at få data i anvendelse hos brugerne. I starten af 2021 forventes det således, at de første data kan stilles til rådighed, fx download af vektordata.

Projektet foregår i et tæt samarbejde med vores grønlandske samarbejdspartnere: Landsplan, Asiaq og Sprogsekretariatet.

I 2019 er der med input fra projektets interessenter vedtaget en plan for rækkefølgen af vektorkortlægningen. Grønland er inddelt i 16 produktionsområder, og der startes med den nordøstlige del efterfulgt af områder i den sydvestlige del.

Vektorkortlægningen er i fuld gang, og det første produktionsområde er produceret, og der forventes produceret yderligere 4-5 delområder i 2019.

Arbejdet med at fremskaffe paspunkter er ligeledes i gang. Det er tale om dels traditionelle paspunkter indmålt med GPS samt radardata fra satellit. Derudover er arbejdet med etablering af højdemodellen igangsat, og der arbejdes med at teste produktionsflowet for stednavne.

Endelig er der igangsat workshops med brugere for at få input til produktporteføljen.

Formålet er at gøre det muligt frit at kunne visualisere, bearbejde, analysere og sammesætte data til den form som brugeren måtte ønske.

Du kan hente data via dette link.

Formålet er at kunne udføre forskellige typer af forstudier, fx geologiske, hydrologiske eller biologiske, med henblik på at kunne nedbringe udgifter til transport og etablering af lejre til feltarbejde, og at kunne vurdere terrænets beskaffenhed i forhold til undsætning af nødstedte.

  kort over grøndland

Digitale kort målrettet grønlandske myndigheders administration, fx at kunne udpege og påtegne diverse zoner, administrative arealer mm på et fælles kortgrundlag på tværs af forvaltninger. Kortet viser udvalgte vektordata, stednavne og andre geodata samt hillshade.

kort grøndland

Fagfolk der skal etablere lejre i det åbne land. Turister, lokale vandrere, slæde- og scooterførere, jægere og lystfiskere samt beredskab der skal kommunikere med nødstedte brugere af kortet. Kortet viser udvalgte vektordata, stednavne og andre geodata samt hillshade.

Hvis du vil se de tre tjenester kan du klikke på nedenstående link. 

Link til de tre tjenester

I venstre side af skærmen ser du de tre korttyper (’Satellit Ortofoto’, ’Åbent Land’ og ’Forvaltning’), man kan vælge i mellem. Korttypen ’Satellit Ortofoto’ er lukket op som standard. Hver korttype lukkes op ved at klikke på den lille sorte trekant i enden af bjælken og aktivere den valgte korttypes baggrundskort som vist nedenfor. Læs indholdet af Disclaimer-boksen, før du går videre.

kort over grøndland

 

Kontakt

Landkortlægning af Grønland: 3D-panoramatjeneste for området Tasiilaq

Effektmåling fra pilotprojektet

I pilotprojektet blev der gennemført en effektmåling. Den viser, at de nye kort og data baseret på satellitbilleder opleves som en stor forbedring og forventes at få positiv effekt.

Hent rapporten ’Effektmåling af pilotprojekt Ny topografisk kortlægning af Grønland’