by på et bjerg

Grønland

SDFE er i gang med en nykortlægning af Grønland

I perioden 2018 til 2022 foretager SDFE en nykortlægning af Grønland i samarbejde med Grønlands Selvstyre, Forsvarsministeriet s Materiel- og Indkøbsstyrelse og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Kortlægningen vil resultere i et moderne og digitalt kortgrundlag.

Det eksisterende kortgrundlag i Grønland er forældet og er ikke egnet til at understøtte de behov, det grønlandske samfund har i dag, herunder at være grundlag for en moderne digital forvaltning. Kortgrundlaget er baseret på dataindsamling fra 1930’erne og 1970-80’erne og er upræcist både med hensyn til højder, afstande og positioner. Det er derfor afgørende, at Grønland får nye, digitale kort, som kan understøtte en bred vifte af samfundets aktiviteter til gavn for både den offentlige forvaltning og private brugere.

Forsvaret har også behov for nye og bedre kort til deres færden i øde egne af Grønland og over lange afstande på land og i luften. Derfor vil nye kort gøre deres aktiviteter og planlægningen af disse betydeligt nemmere.

Kortlægningen sker ved brug af satellitbilleder og med udgangspunkt i de erfaringer, der er opnået i et pilotprojekt, hvor fire områder i Grønland med et samlet areal på omkring to gange Danmarks størrelse blev kortlagt ved brug af satellitteknologi. Pilotprojektet blev gennemført i perioden 2015-2017.

Data og produkter

Nykortlægningen af Grønland resulterer i både data og korttjenester, samt en tilpasset infrastruktur til at understøtte kortlægnings- og distributionsprocesserne.

Slutprodukterne, som der kan læses mere om neden for bliver Åbent Land Grønland, Satellitfoto Grønland, Forvaltning Grønland samt Databoks Grønland. Satellitfoto Grønland idriftsættes allerede fra sommeren 2021 i en betaversion, således at de nye friske ortofoto kan komme alle til gode og skabe værdi hurtigere end forventet.

De grundlæggende datasæt for en kortlægning er højdemodel, vektordata, stednavnepolygoner og ortofotos samt ’andre data’, som forvaltes af andre myndigheder. Desuden indhentes selvfølgelig også paspunkter.

Datasættene højdemodel og stednavne dækker også indlandsisen, dvs. et samlet areal på ca. 2.486.000 km2. Vektordata og ortofotos dækker de isfrie dele; et areal på i alt 450.000 km2. Ud fra højdemodellen beregnes højdekurver, ekstrempunkter mv.

Disse grundlæggende data bliver så vidt muligt tilgængelige for alle som frie data.

Formålet er at gøre det muligt frit at kunne visualisere, bearbejde, analysere og sammesætte data til den form som brugeren måtte ønske. Data er frie og vil sammen med rasterfiler kunne downloades.

Formålet er at kunne udføre forskellige typer af forstudier, fx geologiske, hydrologiske eller biologiske, med henblik på at kunne nedbringe udgifter til transport og etablering af lejre til feltarbejde, og at kunne vurdere terrænets beskaffenhed i forhold til undsætning af nødstedte. Satellitfoto Grønland består af ortofotos samt andre data/temaer, fx stednavne, grid, ekstrempunkter, vandspejlskoter og kurver mv.

  kort over grøndland

Forvaltning Grønland er en multiskalerbar web-tjeneste målrettet myndighedsforvaltning og som tænkes anvendt som et forvaltningsfælles grundkort til støtte for forskellige forvaltningsopgaver, som kræver overblik over terrænforhold. Det består af grundkort og forvaltningslag, som enten er SDFE’s indhentede data eller beregninger eller grønlandske data, der i højere grad indgår i forvaltningsafgørelser hos myndigheder.

kort grøndland

Åbent Land Grønland tænkes anvendt til at skabe overblik over terrænforhold og lokalisering af brugerens geografiske position i det åbne land fx til sikker færdsel og undsætning. Alle kan bruge Åbent Land Grønland, men den er især tiltænkt turister, lokale vandrere, slæde- og scooterførere, jægere og lystfiskere samt beredskab der skal kommunikere med nødstedte. Åbent Land bliver både en multiskalerbar web-tjeneste, prædefinerede kortblade til download eller tryk/print på papir samt rasterfiler til skærmbrug.

kort over grøndland

 

Kontakt

Effektmåling fra pilotprojektet

I pilotprojektet blev der gennemført en effektmåling. Den viser, at de nye kort og data baseret på satellitbilleder opleves som en stor forbedring og forventes at få positiv effekt.

Hent rapporten ’Effektmåling af pilotprojekt Ny topografisk kortlægning af Grønland’