Parcelhuse

Flyfotos og laserscanning

Opdateret og nøjagtig viden om vores landskab og bebyggelser bruges af både offentlige myndigheder, virksomheder og borgere. Derfor kortlægger SDFE hvert år Danmark i fugleperspektiv med flyfotos

Flyfotos benyttes blandt andet til produktion af ortofotos, der igen benyttes til opdatering af topografiske kort. Laserscanning fra fly er i løbet af de senere år blevet den mest almindelige metode til indsamling af højdedata. Bl.a. er Danmarks Højdemodel baseret på laserscanning.

Flyfotos

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har stået for optagelsen af flyfotos i mange år og har derfor en omfattende samling af fotos, der går tilbage til 1945. I dag sker fotograferingen via GeoDanmark-samarbejdet med landets kommuner. Flyfotos og orienteringer bruges til produktion af GeoDanmark vektordata samt tilproduktion af ortofotos. Begge produkter danner grundlag for offentlig sagsbehandling og udstilles som frie data via datafordeleren.

Siden 2008 har Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering også stået for at indsamle flyfotos om sommeren til produktion af ortofotos via samarbejde med andre offentlige partnere. Slutproduktet ortofotos fra sommerhalvåret bliver bl.a. brugt som grundlag for sagsbehandling, præsentationer og planlægning hos de offentlige partnere.

Se hvordan årets fotoflyvning til GeoDanmark-produktionen forløber. Landet er inddelt i blokke. Når en producent har påbegyndt fotoflyvning af en blok, farves blokken orange, og når producenten har meldt flyvning færdig, skifter farven til gul. Kommunerne kan se billederne som Quick Ortofotos (QO) omkring 20 dage efter en blok er fløjet færdig. Når Quick Ortofotos er klar, skifter farven på blokken til blå. Quick Ortofotos er ikke målfaste og ikke justeret i farverne. Når Endelig Ortofoto er klar, skifter farven på blokken til grøn.

Se hvordan årets Sommer Orto Foto-produktionen forløber. Landet er inddelt i blokke. Når en producent har påbegyndt fotoflyvning af en blok, farves blokken orange, og når producenten har meldt flyvning færdig, skifter farven til gul.

Hvert forår indsamler vi flyfotos fra starten af marts til starten af maj, dvs. i en periode, hvor der ikke ligger for meget sne, som kan skjule detaljer på overfladen, og hvor der samtidig ikke er kommet blade på træerne. Dermed får vi så mange detaljer som muligt med om landskabet.

For at fremstille GeoDanmark vektordata i 3D skal man bruge mindst to billeder med overlap. Derfor tager vi overlappende billeder både mellem flyvelinjer og i flyveretningen. På den måde bliver hvert eneste punkt på jordoverfladen registreret på mindst to fotos, så man kan bruge dem til fotogrammetri som grundlag for kortproduktion.

Ortofotos

De fleste kender sikkert ortofoto fra korttjenester på internettet. Ortofotos er flyfotos, som er ”rettet op”, så de er målfaste. Det vil sige, at billedet har ens størrelsesforhold overalt. Dermed kan man måle afstande, akkurat som man kan i et landkort med et fast målestoksforhold.

Kvaliteten af ortofoto spiller en afgørende rolle hos offentlige myndigheder, når de for eksempel arbejder med veje, bygninger, vandløb med videre. SDFE ajourfører ortofotos årligt efter Geodanmarks gældende specifikation.

Ortofotoet bliver efterbehandlet med hensyn til farver, kontrast og lysforhold, bl.a. for at fjerne synlige overgange mellem de enkelte billeder.

For at fremstille et ortofoto skal man have:

 •          Et flyfoto på digital form
 •          Kendskab til, kameraets position i verdensrummet ved optagelsen 
 •          Et datasæt, der beskriver terrænets variation i højden (en terrænmodel)

For mere detaljeret information om ortofotos anbefaler vi Geoforums Ortofotospecifikation og vejledning

Skråfotos

SDFE har i 2017-2018 indsamlet skråfotos for hele Danmark. Skråfotos giver mulighed for at se objekter i landskabet skråt fra alle fire verdenshjørner. På denne måde bliver for eksempel facader på bygninger tydelige. Skråfotos kan nu ses som frie data for alle. Du kan se, hvordan du finder skråfotos her.

Skråfotos er nyt i Danmark, men SDFE forventer, at det vil være til stor gavn både hos offentlige myndigheder, hos borgere og i private virksomheder.

SDFE arbejder fortsat på at afsøge nye muligheder for brug af skråfotos.

FAQ om skråfotos

Information om SDFE's behandling af skråfotos

Tilpasning af skråfotoviser med URL-parametre

Skråfotos er indsamlet fra fly. Flyene har været forsynet med kameraer, der kan tage fem billeder: Et lodbillede og et skråt billede i retning af hvert verdenshjørne.

De kameraer, der er benyttet til optagelserne, er professionelle kortlægningskameraer med en overlegen og stabil geometri. Valget med at benytte kortlægningskameraer betyder, at billederne kan anvendes til opmåling og kortlægning. Som supplement til de præcise kameraer er der under optagelsen af billederne anvendt avanceret position og orienteringshardware, der med GPS og laser-gyroer kan stedfæste og orientere billederne meget præcist. Dette betyder, at man i billederne i dag uden efterberegning vil kunne udpege objekter på terrænet bedre end 2 meter (rms). 

Laserscanning 

Når vi i SDFE producerer Danmarks Højdemodel, baserer vi den på laserscanning fra fly. Det er i løbet af de senere år blevet den mest almindelige metode til indsamling af højdedata til højdemodeller.

Laserscanninger foretages ved, at der med en laserafstandsmåler fra et fly måles en afstand og en retning til jorden. Da flyets position og orientering kendes, kan det præcise sted, hvor laseren ramte jorden beregnes. Denne datasamling af 3D-punkter udgør den såkaldte punktsky, der er grundlaget for både terrænmodeller og overflademodeller.

Efter indsamling af data udfører vi et større arbejde med at korrigere for fejl i data (f.eks. refleksioner fra fugle). De færdige data har en nøjagtighed i højden, der varierer fra få centimeter til omkring en halv meter afhængig af overfladen og det anvendte udstyr. De færdige data anvendes til modelberegninger af Danmarks Højdemodel. Her kan du læse mere om Danmarks Højdemodel.

Se her hvordan årets LiDAR-indsamling og produktion forløber. Landet er inddelt i blokke. Når en producent har påbegyndt fotoflyvning af en blok, farves blokken orange, og når producenten har meldt flyvning færdig, skifter farven til gul. Danmarks højdemodel ajourføres med LiDAR skanninger i en 5 års cyklus med ca. en femtedel om året. I 2021 flyver vi i LOT4 – ”Midtjylland”. De 4 øvrige blokke er LOT1 – Fyn, øer og Lolland-Falster i 2018, LOT2 – Sjælland og Bornholm i 2019, LOT3 – Syd og Vestjylland i 2020 og LOT5 – Nordjylland i 2022.

3D-model

Ved brug af fællesoffentlige og frie geodata som Danmarks Højdemodel, ortofotos (luftfotos), skråfotos og GeoDanmark-data er det muligt at bygge en 3D-model over Danmark ved at ”klistre de forskellige datasæt sammen”.  3D-modeller rummer potentiale for at få de eksisterende frie geodata endnu mere i spil til gavn og glæde for offentlige såvel som private aktører – ikke mindst set i forhold til de store infrastruktur investeringer, som skal gennemføres af hensyn til grøn omstilling og håndtering af et klima under forandring.

For at undersøge potentialet i at kombinere geodata i 3D modeller har SDFE bygget en prototype på en 3D-model med udgangspunkt i 1 km2 af Aarhus midtby. Modellen gør det muligt virtuelt at bevæge sig rundt i Aarhus, samtidig med at man direkte i modellen kan tilgå relevante data, som fx vejnavne, adresser og specifikke oplysninger om den enkelte bygning, måle direkte afstande og/eller højder, lave analyse af sol/skyggeforhold hvis man ”bygger” en ny virtuel bygning samt lave udsigtsanalyser fra en hvilken som helst beliggenhed.

Forventningen er, at man med 3D-modellen kan give myndigheder et mere visuelt redskab, som kan skabe værdi ved fx byggesagsbehandling og byplanlægning. En række kommuner arbejder allerede med 3D modeller, men der findes ikke i dag en fælles standardiseret tilgang, der muliggør løbende ajourføring (fx opdatering når nye bygninger registreres).

Fordelen ved at anvende de frie grunddata som byggesten til en fælles 3D-model over Danmark er, at alle kommuner vil arbejde på et ensartet grundlag, modellen er baseret på den nyeste version af data, samt at modellen vil blive løbende ajourført for hele landet.

En analyse af anvendelsespotentialet for 3D peger på en lang række anvendelsesmuligheder særligt i en urban kontekst. Analysen estimerede potentielle gevinster på 30-44 mio. årligt – bl.a. baseret på potentialet for besparelser inden for byggesagsbehandling og energimærkning. Det samlede gevinstpotentiale antages dog væsentligt større, fordi en række gevinster ikke har kunnet kvantificeres.

Du kan læse analysen her

Kontakt

Flyfotos over Danmark

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har flyfotos helt tilbage fra 1958.

Fra 2015 er hele landet fotograferet hvert år.

Fotodækning per år:

 • 2020: Landsdækkende fotografering i 15 cm GSD dog med disse områder i 10 cm GSD:

  Region Hovedstaden, Bornholm, Odense og Nordøstfyn, Sønderborg og Sydøstjylland samt Slagelse og Sydvestsjælland

 • 2019: Region Hovedstaden er fotograferet i pixelstørrelse 10 cm. Resten af landet bliver fotograferet i 15 cm.
 • 2018: Region Hovedstaden er fotograferet i pixelstørrelse 10 cm. Resten af landet bliver fotograferet i 15 cm.
 • 2017: Ringkøbing Skjern kommune og en stor del af hovedstadsregionen er fotograferet i pixelstørrelse 10 cm. Resten af landet i 15 cm.
 • 2016: Hele landet er fotograferet i pixelstørrelse 15 cm.
 • 2015: Region Hovedstaden er fotograferet i pixelstørrelse 10 cm. Resten af landet i 15 cm.  
 • 2014 og tidligere: Her kan du se hvor og i hvilken pixelstørrelse der er fotograferet frem til og med 2014