Billede fra færøerne

Færøerne

SDFE samarbejder med de relevante myndigheder på Færøerne om geodata og kortlægning

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har i samarbejde med den færøske kortmyndighed Umhvørvisstovan udarbejdet et nyt moderne digitalt kortværk over Færøerne, som har været tilgængeligt fra slutningen af 2018. 

Færøerne overtog ansvaret for den civile landkortlægning den 1. april 2019.  Det betyder, at hvis du har brug for kort eller geodata over Færøerne eller har spørgsmål i øvrigt om færøske geodata, så skal du henvende dig til den færøske kortmyndighed Umhvørvisstovan.

Klima-, energi- og forsyningsministeren har fortsat ansvaret for kortlægningen, der knytter sig til udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitiske forhold. Det betyder blandt andet, at Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering fortsat forsyner Forsvaret med kort og geodata over Færøerne. Med henblik på at skabe en klar hjemmel for styrelsen til at udføre sine opgaver i relation til Færøerne, har ministeren udstedt en bekendtgørelse for Færøerne om henlæggelse af beføjelser til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Den færøske og danske opgavevaretagelse på landkortområdet tager udgangspunkt i en fælles redegørelse, der beskriver myndighedsopgaver vedrørende landkortlægning. Redegørelsen er udarbejdet i et samarbejde mellem færøske og danske myndigheder. 

Kontakt