Samordningsudvalget

Samordningsudvalget vedr. infrastruktur for geografisk information er et tværgående udvalg, der rådgiver ministeren om anvendelse og fremme af geodata-infrastruktur

Udvalget fungerer som kanal for strategisk dialog. Det består af repræsentanter for de offentlige myndigheder og andre, som besidder geodata omfattet af Lov om infrastruktur for geografisk information(GI-loven), samt andre, der har fået stillet Danmarks Inspire-geoportal til rådighed.

Samordningsudvalget vedrørende infrastruktur for geografisk information er nedsat af energi-, forsynings- og klimaministeren. 

Udvalget har til formål at fremme en dialog om centrale problemstillinger for den strategiske udvikling og koordination af infrastrukturen for stedbestemt information både nationalt, og i EU. Målet med en fælles digital infrastruktur er, at geodata kan anvendes på både lokalt, nationalt og europæisk niveau og på tværs af sektorer (miljø, transport, landbrug, sundhed, m.fl.).

Udvalget skal fx sikre, at geodata bidrager til værditilvækst for samfundet, i den private såvel som den offentlige sektor. Det skal også sikre, at geodata bliver et naturligt redskab i opgaveløsning og forretningsudvikling. Udvalget bistår desuden ministeren ved kontakt til Europa-Kommissionen om INSPIRE-direktivet.

Udvalget fungerer samtidig som kanal for løbende åben drøftelse af politiske og strategiske aspekter af infrastrukturer for geografisk information samt regeringspolitikker og forvaltningsområder med geodata-vinkler. Udvalget har de seneste år bl.a. beskæftiget sig med datas kvalitet i georefereret lovgivning, samspillet mellem nye teknologier og den geografiske infrastruktur, kvaliteten af metadata samt koblingen mellem persondata og geodata.

Medlemmerne i udvalget udgør på ledelsesniveau en indgang til de institutioner, ministerier og brancheorganisationer, som de repræsenterer. Denne mulighed kan være afgørende for nyttiggørelsen af geodata i nye eller større sammenhænge.

Udvalgets medlemmer

 • Direktør Kristian Møller (SDFE), formand og repræsentant for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
 • Peter Holst Herzberg (Vejdirektoratet), repræsentant for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
 • Lars Møller Christiansen (Miljøstyrelsen), repræsentant for Miljø - og Fødevareministeriet
 • Heidi Christiansen Barlebo (GEUS), repræsentant for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
 • Laila Kildesgaard, repræsentant for Kommunernes Landsforening
 • Birgit Blaabjerg Bisgaard, repræsentant for Danske Regioner
 • Esben Munk Sørensen (Aalborg Universitet), repræsentant for universiteterne
 • Trine Søberg, repræsentant for Skatteministeriet
 • Ejnar Wildfang Flensborg, repræsentant for Praktiserende Landinspektørers Forening
 • Nils Bo Wille-Jørgensen, repræsentant for Geoforum
 • Lars Gadegaard (DANVA), repræsentant for forsyningssektoren