Billede af by

Samordningsudvalget

Samordningsudvalget er et tværgående udvalg, der arbejder for videreudviklingen af geodata-infrastrukturen

Samordningsudvalget vedrørende infrastrukturen for geografisk information er nedsat af klima-, energi- og forsyningsministeren. Udvalget består af repræsentanter fra offentlige myndigheder, forsyningssektoren og andre organisationer med særligt kendskab til infrastrukturen for geografisk information. Med infrastruktur for geografisk information forstås de aftaler, standarder og teknologier, der gør det muligt at håndtere, herunder sammenstille, geodata fra forskellige kilder.

Udvalget skal fremme en dialog om centrale problemstillinger for den strategiske udvikling og koordination af infrastrukturen for stedbestemt information både nationalt og i EU. Målet med en fælles digital infrastruktur er, at geodata kan anvendes på både lokalt, nationalt og europæisk niveau og på tværs af sektorer (miljø, transport, landbrug, sundhed, m.fl.).

Samordningsudvalget arbejder blandt andet for, at geodata bidrager til værditilvækst for samfundet, i den private såvel som den offentlige sektor. Det skal også sikre, at geodata bliver et naturligt redskab i opgaveløsning og forretningsudvikling.

Udvalget fungerer som kanal for drøftelse af politiske og strategiske aspekter af infrastrukturen for geografisk information samt regeringspolitikker og forvaltningsområder med geodata-vinkler. De seneste år har udvalget blandt andet beskæftiget sig med datas kvalitet i georefereret lovgivning, samspillet mellem nye teknologier og den geografiske infrastruktur, kvaliteten af metadata samt anvendelse af geodata til differentieret og automatiseret regulering.

Udvalget rådgiver endvidere klima-, energi- og forsyningsministeren om tiltag til fremme af infrastrukturen for geografisk information. Udvalget bistår desuden ministeren ved kontakt til Europa-Kommissionen om  INSPIRE-direktivet.

Udvalgets medlemmer

 • Direktør Kristian Møller (Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering), formand og repræsentant for Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 • Torben Korgaard Hansen (Vejdirektoratet), repræsentant for Transport- og Boligministeriet
 • Lars Møller Christiansen (Miljøstyrelsen), repræsentant for Miljøministeriet
 • Heidi Christiansen Barlebo (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS), repræsentant for Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 • Søren Rude (Udviklings- og Forenklingsstyrelsen), repræsentant for Skatteministeriet
 • Sigmund Lubanski (Bolig- og Planstyrelsen), repræsentant for Indenrigs- og Boligministeriet
 • Pia Dahl Højgaard (Geodatastyrelsen), repræsentant for Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 • Troels Garde Rasmussen, repræsentant for Kommunernes Landsforening
 • Bente Villumsen, repræsentant for Danske Regioner
 • Lasse Møller Jensen (Københavns Universitet), repræsentant for Danske Universiteter
 • Ejnar Wildfang Flensborg, repræsentant for Praktiserende Landinspektørers Forening
 • Mads Bjørn-Møldrup, repræsentant for Geoforum
 • Lars Gadegaard (Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA), repræsentant for forsyningssektoren
 • Louise Piester (Landbrugsstyrelsen), repræsentant for Fødevareministeriet

Kontakt