flyfoto med skyer

GeoDanmark

Et værdiskabende samarbejde mellem SDFE og kommunerne

I GeoDanmark er det visionen, at det skal være GeoDanmark geodata, der bruges som den geografiske reference/kortgrundlag, når det offentlige løser opgaver.

Der findes rigtig mange områder, hvor kommunerne og staten bruger viden om landskabet og den nøjagtige placering af fx bygninger, veje, vandløb og søer i sagsbehandlingen.Det er her, GeoDanmark gerne vil spille en stor rolle.

Ud over at være kommunernes og statens fælles kortlægning er GeoDanmark-data også frie grunddata, dvs. de kan frit bruges af alle. GeoDanmark-data er også grundlaget for SDFE’s forskellige topografiske produkter, som benyttes mange steder i både det offentlige og det private.

GeoDanmark-data kan hentes på Kortforsyningen.

Samarbejde om aktuelle data

SDFE og kommunerne har aftalt rammerne for samarbejdet, som sikrer, at data holdes ved lige. Herunder at veje, bygninger, vandløb og søer i kortet opdateres én gang om året. Disse elementer er vigtige, idet det er oplysninger, som indgår i sagsbehandling på mange områder i kommuner og stat.

Denne årlige opdatering foregår ved, at kommunerne udpeger områder, hvor der er sket ændringer afledt af sagsbehandling. Det kan fx være, at man i kommunen har behandlet en byggesag eller har anlagt en ny vej eller sti. Denne form for ajourføring bygger på viden hos medarbejdere, som ved hvordan virkeligheden tager sig ud. Som det er i dag, opdateres GeoDanmark-data hovedsageligt ved gennemgang på baggrund af flyfotos, men det er ambitionen at bidraget fra den administrative ajourføring bliver større i fremtiden.

Du kan læse mere om, hvordan GeoDanmark-data vedligeholdes på www.geodanmark.dk. Her er der også mulighed for at finde specifikationen af GeoDanmark-data og at blive klogere på GeoDanmarks systemunderstøttelse.

GeoDanmark er en forening

I foreningen GeoDanmark har kommuner og stat et samarbejde, som skaber stor værdi for det offentlige, de steder hvor et opdateret kortgrundlag er afgørende for sagsbehandlingen.

Foreningen GeoDanmarks øverste myndighed er repræsentantskabet, hvor alle landets 98 kommuner og SDFE er repræsenteret. GeoDanmark ledes af en bestyrelse bestående af tre kommunale repræsentanter og tre repræsentanter fra SDFE. I det daglige varetages driften af GeoDanmark af et fællessekretariat, som er delt imellem KL og SDFE. Medlemmer af GeoDanmark er alle kommuner og SDFE.

Du kan læse mere om GeoDanmarks bestyrelse, fællessekretariat og øvrige organisation på foreningens hjemmeside www.geodanmark.dk