Persondatapolitik for Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE)

I SDFE’s persondatapolitik kan du få nærmere information om, hvordan vi håndterer de personoplysninger, vi behandler og på hvilket grundlag, dette sker. I persondatapolitikken gives der desuden information om, hvilke særlige rettigheder du som registeret har i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

SDFE er dataansvarlig

SDFE behandler hver dag personoplysninger i udførelsen af styrelsens arbejde og er dermed dataansvarlig. Hvis du ønsker at kontakte Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering i forbindelse med vores rolle som dataansvarlig, eller såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som registreret, kan det gøres ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor:


Tlf.: 7254 5500

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Rentemestervej 8
2400 København NV

Du kan også kontakte SDFE’s databeskyttelsesrådgiver.

Vores databeskyttelsesrådgiver er en intern databeskyttelsesombudsmand. Vedkommende skal inddrages i alle spørgsmål om databeskyttelse og rådgive om de databeskyttelsesretlige regler.

Databeskyttelsesrådgiverens funktion er at bidrage til, at den dataansvarlige virksomhed overholder reglerne i databeskyttelsesforordningen samt at oplyse de registrerede om deres rettigheder.

Hvad bruges dine personoplysninger til?

SDFE behandler hver dag personoplysninger i forbindelse med vores rolle som offentlig myndighed og i forbindelse med styrelsens services inden for dataforsyning.

SDFE lever op til EU’s databeskyttelsesforordning, som stiller krav til, hvordan vi som myndighed sikrer beskyttelsen af rettighederne for identificerede eller identificerbare fysiske personer (den registrerede). SDFE er i nogle tilfælde forpligtet til at udstille data til offentligheden og er i flere sammenhænge registeransvarlig. Vi behandler for eksempel personoplysninger i:

  • Danmarks Adresse Register (DAR)
  • Kortforsyningen
  • Datafordeleren  
  • Ledningsejerregistret (LER)


SDFE foretager kun indsamling og behandling af personoplysninger, hvis der er en lovlig hjemmel til det, og SDFE sikrer, at behandlingen er rimelig i forhold til SDFE’s formål med behandlingen.

Er der andre modtagere af dine oplysninger?

SDFE vil i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre offentlige myndigheder som led i udøvelsen af offentlig forvaltning. Som eksempel kan nævnes adressedata, hvor den modtagende offentlige myndighed – for eksempel kommunerne - har hjemmel til at indhente data i Danmarks Adresse Register (DAR), til brug for en konkret sagsbehandling.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

SDFE har som offentlig myndighed lovhjemmel til at registrere oplysninger og er forpligtet til at opdatere og opbevare dem på betryggende vis og ikke i længere tid end, hvad lovgivningen giver mulighed for. SDFE opbevarer data og personoplysninger efter principperne i databeskyttelsesforordningen. 

Sikkerhed

Når vi modtager dine oplysninger hos SDFE, træffer vi de nødvendige foranstaltninger for, at de behandles sikkert. Vi har implementeret en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som beskytter mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse samt tab eller forvanskning af oplysninger. Der er desuden lavet foranstaltninger, som sikrer, at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelsesforordningen.

Dine rettigheder

Det er SDFE’s ansvar at beskytte personoplysninger, som styrelsen indsamler og på anden måde behandler.

SDFE er i nogle tilfælde det, man kalder dataansvarlig (den som indsamler data og er ansvarlig for behandlingen), og i nogle tilfælde er SDFE databehandler (den som behandler data på vegne af en dataansvarlig – fx en anden offentlig myndighed, som bestemmer hvad SDFE skal behandle, og hvordan det skal foregå). Hvad enten SDFE konkret er dataansvarlig i forhold til en databehandler eller selv er databehandler, bliver rammerne for behandlingerne og de nærmere krav til sikkerheden reguleret i en databehandleraftale.

SDFE sikrer, at når vi registrerer personoplysninger om dig, så oplyser vi om, hvilken hjemmel vi har, hvordan vi behandler dine oplysninger, samt hvor og hvor længe vi opbevarer dem.

Du kan læse mere om dine rettigheder som registreret på Datatilsynets hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål til indsamling eller behandling af personoplysninger, kan du rette henvendelse til SDFE’s databeskyttelsesrådgiver.

Klager

Hvis du ønsker at klage over SDFE’s behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at sende din klage til os.

Du har dog også mulighed for at klage direkte til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk/