Persondatapolitik for Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE)

Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings behandling af personoplysninger

SDFE behandler personoplysninger på egne og andres vegne, og styrelsen er derfor både dataansvarlig og databehandler. Ved personoplysninger forstås informationer vedr. en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved behandlinger forstås fx indsamlinger, opbevaring, brug mv. På denne side finder du oplysninger om, til hvilke formål SDFE behandler forskellige personoplysninger.

SDFE er forpligtet af bl.a. forvaltningsloven, offentlighedsloven og arkivloven til at opbevare, journalisere, dele og gemme dokumenter, hvori der også indgå personoplysninger.

Nogle dokumenter kan dog være underlagt fortrolighed, og SDFE er som hovedregel forpligtet til at anonymisere delte dokumenter.

Rettigheder som registreret

Hvis Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har registreret personoplysninger om dig anses du for at være ”registreret”, og du har nogle grundlæggende rettigheder.

Du kan i det følgende læse, hvilke rettigheder der kan være relevante for dig, hvis du er registreret.

 • Ret til indsigt
  Du har ret til at få at vide, om SDFE behandler dine personoplysninger. Ligeledes har du ret til at se de personoplysninger SDFE behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen.

 • Ret til berigtigelse
  Viser det sig, at SDFE opbevarer mangelfulde eller fejlagtige oplysninger, har du ret til at bede om at få rettet eller tilføjet oplysninger.

 • Ret til at slette (”Retten til at blive glemt”)
  Hvis SDFE opbevarer personoplysninger, du ikke ønsker opbevaret, har du som hovedregel ret til at få dem slettet.
  Dog skal du være opmærksom på, at SDFE har en række lovpligtige opgaver, der forudsætter opbevaring af oplysninger som fx adresser, cpr-numre, cvr-numre, ip-adresser, matrikeloplysninger- og numre samt andet. Oplysninger af denne karakter har du ikke ret til at få slettet, og styrelsen må ikke gøre det, fordi opbevaringen af oplysningerne er en lovbunden opgave.

 • Ret til at gøre indsigelse mod behandling
  Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du gør indsigelse skal SDFE dokumentere tungtvejende årsager, som fx lovpligtighed, til at opretholde behandlingen. Er dette ikke muligt skal behandlingen ophøre.

 • Begrænsning af behandlingen
  Du har ret til at anmode om, at de persondata, SDFE behandler, begrænses til dig. Hvis behandlingen af data sker som følge af et lovkrav er det ikke sikkert, at SDFE har mulighed for at imødekomme anmodningen.

 • Tilbagekaldelse af samtykke
  Hvis en behandling af dine data sker på baggrund af et samtykke, du har givet, har du ret til at tilbagekalde dette samtykke. Det kan være i det tilfælde, hvor du har oprettet dig som bruger på en af SDFE’s distributionsplatforme som fx Kortforsyningen.dk og Datafordeler.dk.

 • Klage til Datatilsynet
  Hvis du ønsker at klage over Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings behandling af personoplysninger kan du henvende dig hos Datatilsynet

Er der andre modtagere af dine oplysninger?

SDFE er i visse tilfælde forpligtet til at overføre oplysninger til andre offentlige myndigheder som led i udøvelsen af offentlig forvaltning, og fordi visse personoplysninger behandles som led i en tværoffentlig myndighedsopgave. Et eksempel herpå er Danmarks Adresseregister, hvis drift og vedligeholdelse involverer både SDFE og kommunerne i Danmark.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

SDFE har som offentlig myndighed lovhjemmel til at registrere oplysninger og er forpligtet til at opdatere og opbevare dem på betryggende vis og ikke i længere tid end, hvad lovgivningen giver mulighed for. SDFE opbevarer data og personoplysninger efter principperne i databeskyttelsesforordningen. For registrenes vedkommende spiller ajourføring en vigtig rolle, fordi det sikrer datakvaliteten.

Sikkerhed

Når vi modtager dine oplysninger hos SDFE, træffer vi de nødvendige foranstaltninger for, at de behandles sikkert. Vi har implementeret en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som beskytter mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse samt tab eller forvanskning af oplysninger. Der er desuden lavet foranstaltninger, som sikrer, at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelsesforordningen.

Cookies

På nogle dele af Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings hjemmeside (www.sdfe.dk) samt SDFE’s andre websteder (herunder SDFE kortviser, LER, Grunddata, Kortforsyningen, Danmarksadresser, Geodatainfo, mm) placeres informationer på din computer, så styrelsen har mulighed for at identificere dig som unik besøgende. Disse oplysninger kaldes typisk for cookies, og de kan hjælpe styrelsen til at finde ud af, hvordan og til hvilke formål besøgende bruger hjemmesiden. Du kan læse mere om SDFE’s brug af cookies.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål vedrørende Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings behandling af persondataer du velkommen til at kontakte os på sdfe@sdfe.dk. Her kan du også henvende dig, hvis du ønsker at benytte dig af nogle af de skitserede rettigheder eller hvis du ønsker at indgive klage over behandling af oplysninger.

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder fx som registreret, er du velkommen til at kontakte SDFE’s Databeskyttelsesrådgiver også kaldet DPO. DPO er en forkortelse for Data Protection Officer.

Vores DPO er en slags intern ”databeskyttelsesombudsmand”. DPO’en skal inddrages i alle spørgsmål om databeskyttelse og rådgiver SDFE om databeskyttelsesretlige regler.

Dette indebærer fx at DPO’en rådgiver og vejleder ledere og ansatte i spørgsmål, der handler om databeskyttelse. Det kan fx handler om situationer, hvor der er tvivl om korrekt behandling af personoplysninger.

DPO’en yder også organisationen vejledning i forhold til indkøb af nye it-systemer, udarbejdelse af datapolitikker og om hvorvidt behandlinger af persondata overholder reglerne.

Behandling af personoplysninger

I det følgende finder du en fortegnelse over SDFE’s behandling er personoplysninger.

Interne
forretningsservices

Behandlingsaktiviteter

Formål

Personoplysningskategori

Personkategori

Udstilling af andre myndigheders data

Udstilling af Miljøstyrelsens datasæt om "protected sites" på Kortforsyningen

Stille data til rådighed for offentligheden - samt opfyldelse af MST's INSPIRE forpligtelse

For datasættene ”Fredede områder”, ”Natura2000områder”, ”Ramsarområder” og ”Natur- og Vildtreservater” findes informationer omkring natur- og miljøbeskyttelsesbestemmelser, der kan henføres til private grundejere ved samstilling med matrikelkortet.

Privatpersoner

Udstilling af andre myndigheders data

Udstilling af Miljøstyrelsens datasæt om "råstofindvinding på havet" på Kortforsyningen

Stille data til rådighed for offentligheden - samt opfyldelse af MST's INSPIRE forpligtelse

CVR på enkeltmandsvirksomheder

Privatpersoner

Udstilling af andre myndigheders data

Udstilling af Geodatastyrelsens datasæt om matrikeldata på Kortforsyningen

Stille data til rådighed for offentligheden - samt opfyldelse af GST's INSPIRE forpligtelse

Matrikelnumre

Privatpersoner

Support for udstilling af SDFE data via Kortforsyningen og    Distribution af data via Kortforsyningen     

Håndtere brugerstyring ift. Kortforsyningen, herunder monitorere loggen

Sikre en lovlig brugerstyring ift. Kortforsyningen, herunder monitorering af loggen

Kontaktoplysninger
Logning af transaktioner
Positionsoplysninger fra GIS-klienter

Privatpersoner
Myndigheder
Virksomheder

-

Etablering og vedligehold af geonøgler

 

Adresser
Matrikelnumre
Stednavne

Privatpersoner
Virksomheder

-

Håndtere brugerstyring på geodata-info.dk

Sikre en lovlig brugerstyring ift. Geodata-info.dk, herunder monitorering af loggen

Geodata-info er den danske geoportal, som gør det muligt for professionelle brugere samt privatpersoner med interesse for geodata at søge efter geodatasæt og geodatatjenester. Geodata-info.dk omfatter desuden den danske søgetjeneste iht. INSPIRE-direktivet.

Kontaktoplysninger
Log-info

Privatpersoner
Virksomheder
Myndigheder

Tilvejebringelse af administrative inddelinger

Modtagelser indberetninger fra og håndtering af høringer via FIP'en

Fastlæggelse og godkendelse af administrative grænser

Kontaktoplysninger
NemID

Udviklingsansvarlig
leverandør

Tilvejebringelse af administrative inddelinger

Modtagelse af indberetning om ændringer i administrative inddelinger.

Modtage oplysninger fra dataansvarlig myndighed til fastlæggelse af administrativ inddeling.

Adresser
Matrikelnumre

Indberetningsansvarlige
Høringsparter

Tilvejebringelse af adresser

Forvaltning af grunddataregistret: "Danmarks Adresseregister" (DAR).

Etablere, drive, vedligeholde og videreudvikle DAR, som er et landsdækkende grunddataregister med oplysninger om vejnavne og adresser

Adresser

Myndigheder
Privatpersoner
Virksomheder                                                    

Tilvejebringelse af adresser

Vedligehold af aftaler og set up for adresser

Kommunerne beslutter og registrerer adresser og vejnavne, mens SDFE samler, kvalitetskontrollerer og udstiller. SDFE's rolle indebærer også vejlede på adresseområdet, samt at stille infrastruktur til rådighed.

Adresser                                    NemLog-in

Myndigheder
Privatpersoner
Virksomheder                                                    

Afgørelse af klage over sagsbehandling af adresser

Afgørelse af klage over sagsbehandling af adresse

At håndtere adresseklagesager over kommunernes afgørelser for så vidt angår retlige spørgsmål.

Kontaktoplysninger
CPR-numre
Klager (som kan indeholde alle typer af personoplysninger)

Myndigheder
Privatpersoner
Virksomheder      

-

Håndtering af aktindsigtsanmodninger

At give bistand i aktindsigtshåndteringer.

Kontaktoplysninger             Der kan i princippet forekomme alle typer af personoplysninger i den aktindsigtsanmodning, som SDFE modtager.

Anmoder

Tilvejebringelse af stednavne

Modtagelse af indberetning om nye stednavne

At facilitere en digital håndtering af ændringsanmodninger i forhold til stednavne

Kontaktoplysninger
NemID (Logning af PID og RID)

Indberetningsansvarlige

Juridisk bistand

Lovforberedende arbejde, herunder håndtering af høringssvar og udarbejdelse af høringsnotater

At udføre lovforberedende arbejde

Kontaktoplysninger

Høringsparter
Privatpersoner

Juridisk bistand

Håndtering af retssager

At forberede, bidrage og gennemføre retssager.

Kontaktoplysninger

Privatpersoner

Logningsdata, splunk

Lagring og analyser af logningsdata fra Kortforsyningen og downloadkortforsyningen.dk/ftp i SPLUNK

Indsamling af logningsdata til brug for forbedring af produkter og fejlhåndtering

Kontaktoplysninger, url, mv.

Privatpersoner