Geodata

I Geodata arbejder vi for at skabe et opdateret billede af vores land og samfund til gavn for både den offentlige og private sektor.

Vi har ansvar for Geo­Danmark-samarbejdet mellem staten og kommunerne om kortlægning af Dan­mark. Hvor vi arbej­der for, at de fælles GeoDanmark-data om bl.a. byg­ninger, veje, vandløb og søer har en form og en kvalitet, som kan understøtte  en effektiv offentlig forvaltning. Eksempelvis arbejder vi for at under­støtte brugen af GeoDanmark-data i den nye ejendomsvurdering.

For at skabe et så opdateret billede af vores land som muligt, flyfotograferes hele landet en gang om året.  På baggrund heraf opdaterer vi de fælles GeoDanmark-data. Til dette formål arbejder vi sammen med private firmaer om fotografering fra fly og produktion af landkortdata. Ligesom vi har et tæt samarbejde med kom­munerne om at udpege ændringer i landskabet, fx vejanlæg og byggeri.

Vi har i kontoret en bred ekspertise inden for indsamling, tolkning og anvendelse af billeder og data fra fly og satellitter. En eks­per­tise som anvendes i produktionen af GeoDanmark-data, inden for bl.a. det arktiske område og inden for klimatilpasning mv. På satellitområdet deltager vi som dansk repræsentant i det fælleseuropæiske satellit-program Co­per­nicus.

Kerneopgaver

  • Ansvarlig for GeoDanmarksamarbejdet, herunder udvikling af samarbejdet.
  • Drift af fællessekretariatet for GeoDanmark sammen med KL.
  • Udvikling og opdatering af GeoDanmark-data baseret på fotogrammetri og eksterne data, herunder samarbejde med kommunerne samt kvalitetsstyring- og kontrol.
  • Samarbejde med kommunerne om videreudvikling og vedligeholdelse af GeoDanmark systemet.
  • Understøttelse af brugen af GeoDanmark-data på nye offentlige forvaltningsområder.


Kontorchef: Jens Brandt Sørensen