Datafordeler logo

Datafordeleren – Én indgang til grunddata

Grunddata flytter fra Kortforsyningen til Datafordeleren

Geografiske grunddata, der hidtil er blevet udstillet via Kortforsyningen, er nu tilgængelige på Datafordeleren sammen med de øvrige grunddata.

Som en del af Grunddataprogrammet etableres en samlet adgang til grunddata på Datafordeleren. Ud over vores egne data findes også blandt andet CVR- og CPR-data på Datafordeleren. Ved at etablere en samlet standardiseret adgang til grunddata gør vi det nemmere for anvenderne at kombinere forskellige datasæt med hinanden. Det er vores forventning, at det vil skabe stor værdi for vores anvenderne af grunddata.

De geografiske data, der nu er tilgængelige på Datafordeleren, benyttes af vores anvendere hver eneste dag. Det gælder blandt andet data fra Danmarks Adresseregister, Danmarks Administrative Geografiske Inddeling, Danske Stednavne og GeoDanmark, samt Topografiske kort, Skærmkort, Ortofotos, Danmarks Højdemodel og Fikspunkter, der indgår i forvaltningsopgaver på tværs af den offentlige sektor og som led i mange private virksomheders opgaveløsning

Hvis din organisation anvender grunddata fra Kortforsyningen, skal I fremover hente data på Datafordeleren i stedet. Det kan betyde, at din organisation skal tilpasse sin datainfrastruktur, så den kan hente data fra Datafordeleren. Hovedparten af de geografiske grunddata er tilgængelige på Datafordeleren, så måske er det allerede nu en fordel for jer, hvis I begynder at hente data fra Datafordeleren.

I den kommende periode vil der være paralleldrift af grunddata på Datafordeleren og Kortforsyningen, og fra 2021 vil vi begynde at lukke for adgangen til grunddata via Kortforsyningen. Når tiden nærmer sig, vil vi kommunikere yderligere om dette. 

På denne side kan du finde spørgsmål og svar om ændringerne og de forskellige datasæt, som berøres. Du kan også finde kontaktoplysninger til support for henholdsvis Datafordeleren og Kortforsyningen.

Pålidelig og stabil drift af Datafordeleren har højeste prioritet. Datafordeleren giver adgang til samfundskritiske grunddata, som f.eks. CPR-oplysninger, der stiller store krav til den samlede sikkerhedsløsning.  Prioriteringen af sikkerheden kan betyde at performance i nogle sammenhænge kan opleves mindre god i forhold til tilsvarende tjenester på Kortforsyningen. Der er løbende fokus på at optimere og forbedre performance på datafordeleren.

Generel FAQ om Datafordeleren

Nej. SDFE har en række data og slutbrugerløsninger, som ikke er grunddata, og som derfor ikke distribueres via Datafordeleren. Du kan se det fulde overblik over SDFE's data på Datafordeleren.

Du kan få et overblik over alt data som forbliver på Kortforsyningen på denne liste. 

Du skal gå i gang med det samme, så du er sikker på, at data svarer til det, du forventer. Dermed undgår du at miste muligheder, og du lærer Datafordeleren at kende i god tid, inden dine vante tjenester lukker.

Du vil ikke længere modtage data fra de tjenester, som lukker.

Registrene gennemgår og ændrer i deres data i forbindelse med, at de åbner tjenester på Datafordeleren. Derfor er det en god ide, hvis du allerede nu tjekker, at data indeholder det, du forventer. 

Få et overblik på dataoversigten på Datafordeler.dk 

 

Registrene gennemgår deres udbud af tjenester og data, og tjenester kan komme på Datafordeleren i ændret form. De kan blive lukket, og enkelte vil blive på den hidtidige platform.

Få et overblik på dataoversigten på Datafordeler.dk.

 

På Datafordeleren skal anvenderne følge meddelelserne under Drift på datafordeler.dk. Der er det også muligt at abonnere på et Atom feed med meddelelserne. Hvis datafordeler.dk ikke er tilgængelig, benytter Datafordeleren Twitter til at sende meddelelser om drift.

Data på Datafordeleren er frie data. Dog kan der være restriktioner for fortrolige data, hvor en anvender skal anmode registeret om adgang til tjenesterne. Bemærk at CPR er betalingstjenester for private anvendere. 

Læs mere i denne vejledning om datafordeleren.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er datafordelermyndighed og har dermed det overodnede ansvar for at sikre en sikker og stabil distribution af data. Registrene er dataansvarlige og udstiller deres data via tjenester på Datafordeleren. KMD er operatør på og leverandør af it-platformen. 

Læs mere på Datafordeler.dk

Start på datafordeler.dk hvor du kan læse alt om at hente data på Datafordeleren. Bemærk at den tungere dokumentation er tilgængelig i et særskilt system Confluence, som der bliver linket til fra datafordeler.dk. 

Få en mere detaljeret vejledning på Datafordeler.dk.

Hvis du anvender en tjeneste, der ikke bliver overført til Datafordeleren og i stedet bliver lukket, skal du ændre din brug, så du kan skifte til en tjeneste med aktuelle data.

Du skal bruge formularen under Support på datafordeler.dk. Der vil din henvendelse blive visiteret til rette sted. 

 

Du kan her finde en oversigt over, hvilke gis-klienter og versioner, som virker til de forskellige WFS tjenester, som udstilles på Datafordeleren. Du kan desuden se hvilke QGIS plugin, som du kan anvende på dette link.

Find flere informationer om Septimas plugin til Qgis 3.x på Septima og GitHubs hjemmeside.

Kortforsyningens plugin - wfs 2.0 client - til Qgis 2.x hentes i QGIS-klienten via menuen ”plugins” -> ”administrér og installér plugins”. Når Kortforsyningens plugin er installeret, kan du finde en vejledning til brugen af plugin’et under menuen ”Kortforsyningen” -> ”om dette plugin”.

Registre på Datafordeleren

Adressedata har været tilgængelige på Datafordeleren siden maj 2018. Korttjenester forventes at blive tilgængelige i løbet af 2. halvår 2020. 

Få et overblik på dataoversigten på Datafordeler.dk. 

AWS Suiten er udviklet som en midlertidig løsning. Som en del af Grunddataprogrammet er adressedata nu etableret på Datafordeleren. AWS'ens korttjenester forventes tilgængelige på Datafordeleren i løbet af 2. halvår 2020. Der pågår derudover en afklaring af mulighederne for at videreføre de resterende dele af AWS Suiten, herunder DAWA. Når denne afklaring er afsluttet, vil der blive meldt ydereligere ud herom. 

Der pågår en afklaring af mulighederne for at videreføre de resterende dele af AWS Suiten, herunder DAWA. Når denne afklaring er afsluttet, vil der blive meldt ydereligere ud herom. 

GeoDanmark er en forening som består af Styrelsen for Dataforsyningen og Effektivisering og kommunerne.

Formålet med foreningen er at tilvejebringe et fælles geografisk administrationsgrundlag, og stille det til rådighed for medlemmerne og øvrige offentlige myndigheder.

GeoDanmark-vektor, er en digital kortlægning af by og land i Danmark. GeoDanmark-vektor bliver hvert år ajourført efter en specifikation som er målrettet den offentlige forvaltnings behov for kort til administration. GeoDanmark-vektor bliver ajourført hvert år. Af de fem regioner ajourføres én som totalajourføring og de resterende fire regioner ajourføres på baggrund af udpegninger fra diverse sagsbehandlinger i kommuner og stat.

GeoDanmark-orto, også kaldt forårs-ortofotos, er et landsdækkende serie af luftfotos som bliver produceret tidlig forår, inden løvspring.Inden de endelige GeoDanmark-ortofotos er færdigproduceret, udstilles billederne som Quick-ortofotos. Quick-ortofotos er ikke geometri- og farvekorrigerede og bliver løbende erstattet med GeoDanmark-ortofotos når disse bliver færdige.

Der findes guides på Datafordeleren som beskriver hvordan man henter GeoDanmark-data. Se dataoversigten på datafordeler.dk.

Ydermere så er der links på GeoDanmarks hjemmeside til de guides som der er på Datafordeleren.

GeoDanmark-vektor blev tilgængelige på Datafordeleren ultimo 2019.

GeoDanmark-orto bliver tilgængelige på Datafordeleren medio 2020.

Fra årgang 2014 og frem ligger på Datafordeleren. Tidligere årgange ligger på Kortforsyningen. 

Læs mere i dataoversigten på Datafordeler.dk.

Indholdet i de enkelt årgange ændres typisk ikke efter de er lagt på Datafordeleren, hvorfor det ikke vil være relevant.

De Hydrologiske Højdemodeller flyttes ikke på Datafordeleren, men bliver på Kortforsyningen/Dataforsyningen. Resten af DHM flyttes til Datafordeleren. 

Læs mere i dataoversigten på Datafordeler.dk.

SDFE arbejder på, at resten af DHM kommer på Datafordeleren. Det forventes at være tilgængeligt inden sommerferien 2020. 

Læs mere om tidsplanen for Danmarks Højdemodel på Datafordeler.dk.

Skærmkortets tjenester leveres til Datafordeleren hver anden måned, svarende til den frekvens de blev distribueret i på Kortforsyningen.
Aktuelt ligger det klassiske Skærmkort til download. I løbet af 2020 vil også det dæmpede Skærmkort være at finde som download-tjeneste.
De topografiske produkter i skala 1:50.000, 1:250.000, 1:500.000 og 1.000.000 videreføres på Datafordeleren og produceres én gang om året.
De topografiske produkter i skala 1:50.000 og 1:100.000 produceres ikke længere.
Alle tidligere topografiske kort i disse skala vil være at finde på Datafordeleren når transisionen er gennemført.

På Datafordeler.dk under DATAOVERSIGT ses alle de data som ligger på Datafordeleren. En nem måde at finde Stednavnes tjenester på er via fritekstsøgning. Herefter vil du se Stednavnes 6 tjenester. Ud for hver tjeneste står en kort beskrivelse, men vil du have mere info trykker du på pilen i øverste højre hjørne, hvorefter du kommer ind på en specifik Stednavne-tjeneste. Her vil du bl.a. se den relevante url.

Hvis du har behov for at kunne downloade Danske Stednavne som datasæt i en fil, kan du logge på Datafordeleren og specificere, hvordan du ønsker dette sat op.

Hvis du har behov for at kunne downloade DAGI som datasæt i en fil, kan du logge på Datafordeleren og specificere, hvordan du ønsker dette sat op.

På Datafordeler.dk under DATAOVERSIGT ses alle de data som ligger på Datafordeleren. En nem måde at finde DAGIs tjenester på er via fritekstsøgning. Herefter vil du se DAGIs 5 tjenester og 5 abonnementer. Ud for hver tjeneste står en kort beskrivelse, men vil du have mere info trykker du på pilen i øverste højre hjørne, hvorefter du kommer ind på en specifik DAGI-tjeneste. Her vil du bl.a. se den relevante url. 

Læs mere på dataoversigten.

Hvad er Datafordeleren?

Datafordeleren er den fælles distributionskanal for grunddata.

Datafordeleren samler grunddata fra flere myndigheder og sikrer, at myndigheder og virksomheder får nem og sikker adgang til grunddata i én samlet distributionskanal frem for mange forskellige offentlige distributionsløsninger og snitflader.

Kontakt

Har du spørgsmål omkring flytningen af grunddata fra Kortforsyningen til Datafordeleren eller til Datafordeleren generelt, så kan du finde kontaktoplysninger i forhold til emne nedenfor:

Datafordeleren:
Datafordelerens support

Kortforsyningen:
SUPPORT@sdfe.dk