Datafordeler logo

Nu skal du hente data på en ny måde

Er du bruger af Kortforsyningen, og har du hidtil hentet hentet dine data fra Kortforsyningen, vil du i løbet i 2021 skulle begynde at hente dine data på en ny måde. Fremover bliver geografiske grunddata distribueret via Datafordeleren. Det betyder, at geografiske grunddata fremover enten skal hentes direkte på Datafordeleren – eller indirekte via den nye digitale platform Dataforsyningen.  Fra 1. juni 2021 udfases grunddata på Kortforsyningen, hvor en række data ikke længere vil blive opdateret. Distribution af grunddata på Kortforsyningen ophører helt ved udgangen af 2021. 

Det er derfor en god idé allerede nu at begynde arbejdet med at omstille sine datatræk. Alle grunddataanvenderne er garanteret minimum et års paralleldrift mellem Kortforsyningen og Datafordeleren, men adgangen til data på begge platforme vil i nogle tilfælde for at sikre en god overgang være længere.

Grunddata hentes på Datafordeleren

Datafordeleren en den fællesoffentlige distributionsplatform, hvor du kan finde grunddata. Grunddata er blandt andet CPR, CVR, BBR, Danmarks Adresser, Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) og Danske Stednavne. 

Du skal vælge Datafordeleren, hvis du har brug en kontinuerlig, driftsikker levering af grunddata med 24/7-support.

Dataforsyningen skal være brugernes distributionsløsning 

Geografiske data, som ikke er grunddata (fx skråfotos), og som i dag findes på Kortforsyningen.dk vil fremover kunne tilgås fra den nye digitale platform Dataforsyningen.

SDFE ønsker med Dataforsyningen at skabe en digital platform, som giver en nem og intuitiv adgang til offentlige data.

Derfor bliver Dataforsyningen i høj grad udviklet i samarbejde med brugerne, der løbende får indflydelse på opbygningen af den nye løsning, samt hvordan data skal udstilles.  

For brugere af Dataforsyningen, som også har brug for grunddata, vil der blive lavet en løsning, som gør det muligt via Dataforsyningen at få adgang til geografiske grunddata fra Datafordeleren (webservices åbner i løbet af 1. kvartal 2021). Har du som bruger et stort træk på grunddata og brug for udvidet support og garanteret oppetid, anbefales det dog at bruge data direkte fra Datafordeleren.

Derfor er grunddata flyttet til Datafordeleren

Det skal være nemt og enkelt af få adgang til grunddata. Derfor har vi samlet alle Danmarks grunddata på en samlet distributionsplatform, Datafordeleren. 

Datafordeleren indeholder altså både grunddata fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og en lang række andre myndigheder. 

Med en samlet indgang til alle grunddata får de mange myndigheder og virksomheder, som bruger grunddata, en driftsikker og stabil adgang til alle de vigtigste data, som bruges i den offentlige forvaltning i Danmark.

Etableringen af Datafordeleren og samlingen af grunddata er del af Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi.

 

Dataforsyningen erstatter Kortforsyningen

Det skal være nemmere at få adgang til offentlige data. Derfor etablerer Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering en distributionsløsning, som vi kalder Dataforsyningen. 

Dataforsyningen skal præsentere en nemmere og mere intuitiv adgang til offentlige data. Med flytningen af grunddata fra Kortforsyningen til Datafordeleren er det blevet muligt at etablere en ny distributionsløsning, som har endnu større fokus brugervenlighed, og hvor vi kan lukke brugerne endnu mere ind, så løsningen og data i høj grad udvikles sammen med brugerne.

Der vil fra Dataforsyningen også blive etableret en integration til Datafordeleren for de anvendere, som både skal bruge data fra Dataforsyningen og grunddata fra Datafordeleren.

Generel FAQ om Datafordeleren

Nej. SDFE har en række data og slutbrugerløsninger, som ikke er grunddata, og som derfor ikke distribueres via Datafordeleren. Du kan se det fulde overblik over SDFE's data på Datafordeleren.

Du kan få et overblik over alt data som forbliver på Kortforsyningen på denne liste. 

Du skal gå i gang med det samme, så du er sikker på, at data svarer til det, du forventer. Dermed undgår du at miste muligheder, og du lærer Datafordeleren at kende i god tid, inden dine vante tjenester lukker.

Du vil ikke længere modtage data fra de tjenester, som lukker.

Registrene gennemgår og ændrer i deres data i forbindelse med, at de åbner tjenester på Datafordeleren. Derfor er det en god ide, hvis du allerede nu tjekker, at data indeholder det, du forventer. 

Få et overblik på dataoversigten på Datafordeler.dk 

 

Registrene gennemgår deres udbud af tjenester og data, og tjenester kan komme på Datafordeleren i ændret form. De kan blive lukket, og enkelte vil blive på den hidtidige platform.

Få et overblik på dataoversigten på Datafordeler.dk.

 

På Datafordeleren skal anvenderne følge meddelelserne under Drift på datafordeler.dk. Der er det også muligt at abonnere på et Atom feed med meddelelserne. Hvis datafordeler.dk ikke er tilgængelig, benytter Datafordeleren Twitter til at sende meddelelser om drift.

Data på Datafordeleren er frie data. Dog kan der være restriktioner for fortrolige data, hvor en anvender skal anmode registeret om adgang til tjenesterne. Bemærk at CPR er betalingstjenester for private anvendere. 

Læs mere i denne vejledning om datafordeleren.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er datafordelermyndighed og har dermed det overodnede ansvar for at sikre en sikker og stabil distribution af data. Registrene er dataansvarlige og udstiller deres data via tjenester på Datafordeleren. KMD er operatør på og leverandør af it-platformen. 

Læs mere på Datafordeler.dk

Start på datafordeler.dk hvor du kan læse alt om at hente data på Datafordeleren. Bemærk at den tungere dokumentation er tilgængelig i et særskilt system Confluence, som der bliver linket til fra datafordeler.dk. 

Få en mere detaljeret vejledning på Datafordeler.dk.

Hvis du anvender en tjeneste, der ikke bliver overført til Datafordeleren og i stedet bliver lukket, skal du ændre din brug, så du kan skifte til en tjeneste med aktuelle data.

Du skal bruge formularen under Support på datafordeler.dk. Der vil din henvendelse blive visiteret til rette sted. 

 

Du kan her finde en oversigt over, hvilke gis-klienter og versioner, som virker til de forskellige WFS tjenester, som udstilles på Datafordeleren. Du kan desuden se hvilke QGIS plugin, som du kan anvende på dette link.

Find flere informationer om Septimas plugin til Qgis 3.x på Septima og GitHubs hjemmeside.

Kortforsyningens plugin - wfs 2.0 client - til Qgis 2.x hentes i QGIS-klienten via menuen ”plugins” -> ”administrér og installér plugins”. Når Kortforsyningens plugin er installeret, kan du finde en vejledning til brugen af plugin’et under menuen ”Kortforsyningen” -> ”om dette plugin”.

Registre på Datafordeleren

Adressedata og korttjenester er været tilgængelige på Datafordeleren. 

Få et overblik på dataoversigten på Datafordeler.dk. 

AWS Suiten er udviklet som en midlertidig løsning. Som en del af Grunddataprogrammet er adressedata nu etableret på Datafordeleren. AWS'ens korttjenester er ligeledes tilgængelige på Datafordeleren. Der pågår derudover en afklaring af mulighederne for at videreføre de resterende dele af AWS Suiten, herunder DAWA. Når denne afklaring er afsluttet, vil der blive meldt ydereligere ud herom. 

Der pågår en afklaring af mulighederne for at videreføre de resterende dele af AWS Suiten, herunder DAWA. Når denne afklaring er afsluttet, vil der blive meldt ydereligere ud herom. 

GeoDanmark er en forening som består af Styrelsen for Dataforsyningen og Effektivisering og kommunerne.

Formålet med foreningen er at tilvejebringe et fælles geografisk administrationsgrundlag, og stille det til rådighed for medlemmerne og øvrige offentlige myndigheder.

GeoDanmark-vektor, er en digital kortlægning af by og land i Danmark. GeoDanmark-vektor bliver hvert år ajourført efter en specifikation som er målrettet den offentlige forvaltnings behov for kort til administration. GeoDanmark-vektor bliver ajourført hvert år. Af de fem regioner ajourføres én som totalajourføring og de resterende fire regioner ajourføres på baggrund af udpegninger fra diverse sagsbehandlinger i kommuner og stat.

GeoDanmark-orto, også kaldt forårs-ortofotos, er et landsdækkende serie af luftfotos som bliver produceret tidlig forår, inden løvspring.Inden de endelige GeoDanmark-ortofotos er færdigproduceret, udstilles billederne som Quick-ortofotos. Quick-ortofotos er ikke geometri- og farvekorrigerede og bliver løbende erstattet med GeoDanmark-ortofotos når disse bliver færdige.

Der findes guides på Datafordeleren som beskriver hvordan man henter GeoDanmark-data. Se dataoversigten på datafordeler.dk.

Ydermere så er der links på GeoDanmarks hjemmeside til de guides som der er på Datafordeleren.

GeoDanmark-vektor og GeoDanmark-orto er tilgængelige på Datafordeleren.

WFS tjenester lukker den 31.7.2021.

Download lukker den 30.06.2022

Fra årgang 2012 og frem ligger på Datafordeleren. Tidligere årgange ligger på Kortforsyningen. 

Læs mere i dataoversigten på Datafordeler.dk.

Indholdet i de enkelt årgange ændres typisk ikke efter de er lagt på Datafordeleren, hvorfor det ikke vil være relevant.

Data er opdateret for sidste gang på Kortforsyningen i november 2019.

Data for 2020 og 2021 opdateres derfor IKKE på Kortforsyningen.

Tjenesten med midlertidige data opdateres dog fortsat.

De Hydrologiske Højdemodeller flyttes ikke på Datafordeleren, men bliver på Kortforsyningen/Dataforsyningen. Resten af DHM flyttes til Datafordeleren. 

Læs mere i dataoversigten på Datafordeler.dk.

Data opdateres sidste gang på Kortforsyningen i maj 2021.

Tjenester lukker 31.12.2021

Download lukker 31.12.2021 - dog ikke download for aktuelle højdekurver, som lukker 30.6.2022

Skærmkortets tjenester leveres til Datafordeleren hver anden måned, svarende til den frekvens de blev distribueret i på Kortforsyningen.
Det klassiske Skærmkort findes som download-tjeneste. 

Data opdateres sidste gang på Kortforsyningen i september 2021.

På Datafordeler.dk under DATAOVERSIGT ses alle de data som ligger på Datafordeleren. En nem måde at finde Stednavnes tjenester på er via fritekstsøgning. Herefter vil du se Stednavnes 6 tjenester. Ud for hver tjeneste står en kort beskrivelse, men vil du have mere info trykker du på pilen i øverste højre hjørne, hvorefter du kommer ind på en specifik Stednavne-tjeneste. Her vil du bl.a. se den relevante url.

Hvis du har behov for at kunne downloade Danske Stednavne som datasæt i en fil, kan du logge på Datafordeleren og specificere, hvordan du ønsker dette sat op.

WFS tjenester og download lukker den 31.7.2021.

WMS tjenesten lukker den 31.12.2021

Hvis du har behov for at kunne downloade DAGI som datasæt i en fil, kan du logge på Datafordeleren og specificere, hvordan du ønsker dette sat op.

På Datafordeler.dk under DATAOVERSIGT ses alle de data som ligger på Datafordeleren. En nem måde at finde DAGIs tjenester på er via fritekstsøgning. Herefter vil du se DAGIs 5 tjenester og 5 abonnementer. Ud for hver tjeneste står en kort beskrivelse, men vil du have mere info trykker du på pilen i øverste højre hjørne, hvorefter du kommer ind på en specifik DAGI-tjeneste. Her vil du bl.a. se den relevante url. 

Læs mere på dataoversigten.

Data er opdateret for sidste gang den 20.4.2021

Alle services lukker den 31.7.2021

Danmarks Topografiske Kortværk i skala 1:25.000, 1:250.000, 1:500.000 og 1.000.000 videreføres på Datafordeleren og produceres én gang om året.
De topografiske produkter i skala 1:50.000 og 1:100.000, 1:200.000 produceres ikke længere.
Alle tidligere topografiske kort i disse skala er at finde på Datafordeleren som wms tjenester.

Data er opdateret for sidste gang på Kortforsyningen i oktober 2020.

Data for 2021 opdateres derfor IKKE på Kortforsyningen.

Som erstatning for fikspunkt WFS-tjenesten på Kortforsyningen, findes nu en tilsvarende WFS-tjeneste  ”fikspunkter Simpel struktur” på Datafordeleren.

Data er opdateret for sidste gang på Kortforsyningen i december 2020.

WFS tjenesten lukker den 31.7.2021

Vigtige datoer:

 31. december 2021: Geografiske grunddata er ikke længere på Kortforsyningen

30. juni 2022: Download for GeoDanmark og aktuelle højdekurver lukkes.

Kontakt

Har du spørgsmål omkring flytningen af grunddata fra Kortforsyningen til Datafordeleren eller til Datafordeleren generelt, så kan du finde kontaktoplysninger i forhold til emne nedenfor:

Datafordeleren:
Datafordelerens support

Kortforsyningen:
SUPPORT@sdfe.dk