kort

TEMA: Tværoffentligt samarbejde – Sådan får vi mere ud af data

SDFE samarbejder på tværs af den offentlige sektor, så data kommer bedst muligt i spil

Forår 2018

I Danmark er der registreret store mængder data om bygninger og steder. De mange data er indsamlet af myndighederne for at kunne drive en effektiv forvaltning, som hviler på et solidt datagrundlag. På trods af det gode udgangspunkt er der stadig et stort potentiale i at sikre et endnu bedre datagrundlag i det offentlige. De potentialer når vi bedst, hvis vi skaber samarbejder på tværs af den offentlige sektor.

SDFE har som styrelse ansvar for en stor del af de geografiske grunddata. Samtidig har styrelsens medarbejdere stor ekspertise i at indsamle, forædle og tilpasse data, så de kan bruges til forskellige konkrete formål. Med det udgangspunkt har SDFE en ambition om at udvikle tværoffentlige samarbejder om data. SDFE binder data sammen på tværs af det offentlige og bidrager på forskellige vis til en mere effektiv forvaltning.

Tværoffentlige samarbejder skal først og fremmest sikre, at data kun skal indsamles én gang, at de bliver tilpasset de forskellige forvaltningsmæssige behov, og at de kan kombineres med andre data. Dernæst skal det være let for brugerne at få adgang til data og bruge data.

GeoDanmark-samarbejdet

GeoDanmark er et af de mest veletablerede tværoffentlige samarbejder om data. Det er et samarbejde mellem staten ved SDFE og kommunerne, der skal sikre ensartede geografiske data på tværs af landet.

GeoDanmark bidrager til en mere effektiv offentlig forvaltning, da kommunerne og SDFE via GeoDanmark har skabt et landsdækkende datasæt, som er ensartet på tværs af kommunegrænser og som deles imellem kommuner og stat. Det er noget, som er langt fra selvfølgeligt i andre lande, da det er komplekst at samarbejde på tværs af forvaltningsniveauer.

I de kommende år vil GeoDanmark have et fortsat fokus på at højne aktualiteten af de fælles data. Det skal ske ved at effektivisere ajourføringen af data.

Blandt andet arbejder vi hen imod, at flere af GeoDanmarks data kan vedligeholdes i forbindelse med, at der træffes afgørelser i kommunerne. Således at fx byggesags­behandlere eller vejforvaltere opdaterer GeoDanmarks bygninger og veje som en integreret del af arbejdsgangen.

Med den højere aktualitet i data vil GeoDanmark ikke blot kunne understøtte de hidtidige formål, men også nye formål i den offentlige forvaltning, for eksempel på ejendomsområdet. 

SDFE samarbejder således med Skatteministeriet om levering af geografiske data om alle ejerboliger i hele landet. Vi har i den sammenhæng højnet kvaliteten og indsamlet nye data for at kunne levere de konkrete informationer, som Skatteministeriet har efterspurgt.

Om GeoDanmark

Alle kommuner og SDFE deltager i GeoDanmark-samarbejdet, som blev etableret i 2007. Formålet er at producere og vedligeholde de fælles geografiske grunddata, som lagres i et fælles IT-system og distribueres  via Datafordeleren. Der er en klar opgave- og ansvarsfordeling imellem parterne, og økonomien hviler på en 50/50 model, hvor alle omkostninger deles ligeligt mellem de to parter i samarbejdet.

Du kan læse mere om GeoDanmark på foreningens hjemmeside