Parcelhuskvarter

TEMA: Realtid – Aktuelle data er en forudsætning for en effektiv offentlig forvaltning

SDFE arbejder for, at den offentlige sektor kan danne sig et overblik over udviklingen af vores land og samfund, mens den sker

Forår 2018

Danmarks geografi forandrer sig hele tiden. Nogle forandringer er helt naturlige og har stået på i tusinder af år, som eksempelvis kysterosion ved den jyske vestkyst. Klimaforandringerne er i de senere år blevet en faktor, der ændrer landskabet med højere hastighed, end vi har set tidligere. Endelig er der de ændringer, som er direkte forårsaget af mennesker. Det er, når der eksempelvis kommer nye bygninger og veje til.

I mange af de afgørelser, som statslige, regionale og kommunale myndigheder træffer, har viden om de geografiske forhold betydning. Myndighederne har, for at kunne træffe afgørelser på et oplyst grundlag, behov for at have adgang til aktuelle og pålidelige data om de geografiske forhold i Danmark.

SDFE har som offentlig myndighed ansvaret for mange geografiske data og informationer. Styrelsen har  derfor også et ansvar for, at de geografiske data har en aktualitet, som gør, at de kan indgå i den offentlige forvaltning.

Det er en stor opgave at holde data aktuelle. På kort tid kan der komme mange nye huse, veje eller anden infrastruktur til, som skal registreres. For eksempel bliver der typisk foretaget op mod 100.000 registreringer på et år, hvor en adresse enten bliver oprettet, ændret eller nedlagt.

Vi har en ambition om at komme så tæt på realtid som muligt

SDFE arbejder på, at data findes så tæt på realtid som muligt. Altså at data så vidt muligt svarer til virkeligheden på ethvert tidspunkt.

Det kan i sagens natur ikke lade sig gøre for alle data til alle tider. Derfor er ambitionen i praksis, at data opleves som aktuelle i forhold til det, de skal bruges til. For nogle data betyder det, at de skal opdateres dagligt. For andre data er der kun behov for, at data opdateres årligt eller sjældnere.

SDFE arbejder med denne ambition hele tiden på at få ajourført data, så de er så aktuelle som muligt.Det gør vi blandt andet ved at blive bedre til at samarbejde med andre myndig­heder om opdateringen af data.

I GeoDanmark, et samarbejde mellem kommunerne og SDFE, arbejder vi for eksempel hele tiden på at optimere vores indsamling og produktion af data om blandt andet veje, vandløb og bygninger. Sidste år kunne vi for første gang færdiggøre produktionen af GeoDanmark-data inden for samme år, som data var indsamlet.

Produktionstiden kan dog ikke kortes væsentlig mere ned, da produktionen forudsætter fotoflyvning af hele landet. For at øge aktualiteten yderligere samarbejder vi derfor i GeoDanmark med kommunerne hen imod, at kommunale medarbejdere kan ajourføre data i forbindelse med sagsbehandlingen.

Som eksempel kan nævnes, når en byggesagsbehandler via systemintegration ajourfører GeoDanmark-data i samme arbejdsgang, som byggesagen godkendes eller bygningen tages i brug.

Endelig leder vi også hele tiden efter nye metoder, der kan hjælpe os til at vedligeholde data mere effektivt. Her er vi blandt andet i gang med at undersøge, om det er muligt at bruge ’machine learning’ ,hvor vi bruger  satellitbilleder til automatisk at identificere ændringer i landskabet og klassificere objekter.  

Eksempler på realtid

GeoDanmark-data: Bygninger, veje, søer og vandløb

Når en byggesagsbehandler i en kommune skal behandle en byggesag, så skal han kunne regne med, at alle de bygninger, som findes - også findes i data. Det samme gælder miljømedarbejderen og vejforvalterne. Hvis medarbejderne kan stole på, at data er korrekte, så giver det mindre arbejde ’ude i felten’. 

Bygninger, veje, søer og vandløb er en del af GeoDanmark-data. De opdateres hvert år med fotoflyvninger over hele Danmark, ligesom i stigende grad kommunerne udpeger de steder, hvor der er sket ændringer.

Adresser

Adresser registreres ét sted, nemlig i Danmarks Adresseregister og er umiddelbart herefter tilgængelige. Reglerne om adressetildeling fordrer, at adresser oprettes så tidligt som muligt, så eksempelvis byggevareleverandøren, entreprenøren og elselskabet har en adresse på byggepladsen, selv om folk ikke er flyttet ind endnu.

Det er også afgørende for, at eksempelvis udrykningskøretøjer kan finde frem til et ulykkessted så hurtigt som muligt. Når det offentlige skal kommunikere med borgerne eller udbetale ydelser, er det også nødvendigt med en korrekt adresse. På adresseområdet har vi opnået den ønskede aktualitet.