Grunddata

Standardiserede offentlige data af høj kvalitet kan bruges på tværs af systemer, landegrænser og sektorer til at skabe værdi og ny viden.

Danmark er et af de lande i verden, som har de mest valide oplysninger om fx virksomheder (i CVR) og om borgere (i CPR). En lang række registre på andre områder rummer oplysninger om fast ejendom, bygninger, geografi og klima. De er alle grundlæggende oplysninger om vores samfund, og vi kalder dem derfor for grunddata.

Grunddataprogrammet har siden 2013 arbejdet for at samle grunddata på tværs af statens it-systemer, så den offentlige og private sektor effektivt kan anvende dem.

Arbejdet med grunddata har flere formål:

  • At standardisere data, så det bliver muligt at kombinere data fra forskellige kilder
  • At kvalitetssikre data, så de er korrekte, fuldstændige og opdaterede
  • At distribuere data på en samlet platform, så data og support er tilgængeligt samme sted

Grunddataprogrammet bidrager til, at arbejdsgange i den offentlige sektor bliver mere effektive, fordi data samles i unikke registre, og viden fra forskellige sektorer lettere kan kombineres og skabe bedre processer og klogere beslutninger. Desuden vil en højere datakvalitet og den lettere tilgængelighed gøre det nemmere for den private sektor at udvikle nye intelligente løsninger og produkter.

SDFE er ansvarlig for fem af Grunddataprogrammets delprogrammer

Grunddataprogrammet består af otte delprogrammer. Læs mere om de fem delprogrammer, som SDFE er ansvarlig for nedenfor:

Delprogram 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Oplysninger om ejendomme, bygninger og ejerforhold har indtil nu været registreret i forskellige systemer, hvor forskellige offentlige myndigheder har haft vanskeligt ved at få adgang til disse data og kombinere dem. Der etableres med delprogram 1 en sammenhæng, så disse oplysninger vil blive registreret på en ensartet og sikker måde og dermed giver myndigheder en nem adgang til ejendomsdata. Der er f.eks. tale om oplysninger i forhold til ejendommens areal, ejer, administrator og bygninger på ejendommen. Oplysningerne kan eksempelvis anvendes i forbindelse med bolighandel, byggesagsbehandling og ejendomsvurdering.

Læs mere om Ejendomsdataprogrammet

Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne

SDFE vil med delprogram 2 sørge for, at adressedata, der dækker over alle adresser registreret i Danmark og som anvendes af næsten alle offentlige myndigheder, bliver stillet til rådighed på en ensartet og lettilgængelig måde, så der ikke bruges ressourcer hos forskellige myndigheder på at ajourføre disse data. Der vil desuden blive skabt sammenhæng i de adressedata, der anvendes i offentlige systemer og som grundlag for arbejdet hos politi, beredskab og i transportbranchen, der alle er afhængige af at kende til præcise adresser, lokationer og stednavne.

Læs mere om Adresseprogrammet

Delprogram 3: Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning

Med delprogram 3 forbedrer SDFE de data, der anvendes bl.a. i forbindelse med vandløbsforvaltning og forudsigelse af oversvømmelser. Med dataforbedringerne vil blive lettere og mere at forudsige vandets bevægelser og hvor det samler sig i ekstremsituationer. Det vil styrke beredskabets forebyggende indsats i forbindelser med skybrud og ekstrem regn, så ejendomme, infrastruktur og afgrøder bliver bedre beskyttet mod skader. Disse data anvendes også til kommunernes planlægning af byudvikling og bygge- og anlægsarbejder og understøtter en mere effektiv forvaltning og bedre forebyggelse mod klimaforandringer. Alle data og værkøjer til beregninger stilles frit tilgængelige på Kortforsyningen.

Arbejdet med forbedrede data på vandområdet fortsættes som et af initiativerne i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2015 – 2020.

Gå til Kortforsyningen 

Delprogram 4: Fri og effektiv adgang til geografiske data

Med Grunddataaftalens delprogram 4 er landkortdata, Matrikelkort og Danmarks Højdemodel gjort til frie data, og har siden 1. januar 2013 frit kunnet anvendes af alle. Dette har bevirket, at der siden 2013 har været en stor vækst i brugen af disse data. SDFE arbejder for, at de frie geodata vil fremadrettet have en stigende betydning for myndighedernes arbejde og for virksomhedernes vækstmuligheder. Brugen af geodata forventes bl.a. at sprede sig til helt nye forvaltningsområder, og på den måde vil de frie data også fremadrettet kunne bidrage til yderligere effektivisering og modernisering af den offentlige sektor.    

Ovenstående frie geodata er gjort tilgængelige på Kortforsyningen

Læs mere om ”Frie Data” 

Delprogram 7: Fælles distributionsløsning til grunddata (datafordeler) 

SDFE etablerer den nye fællesoffentlige distributionsløsning Datafordeleren, som erstatter en række offentlige distributionsløsninger. Datafordeleren giver myndigheder og virksomheder nem og sikker adgang til grunddata i ét samlet system frem for mange forskellige systemer og snitflader. Det giver en samlet besparelse på driftsomkostninger og support. Brugerne af grunddata vil kunne finde dem et samlet sted.

Datafordeleren gør det muligt at sammensætte data på nye måder. Dermed vil der på længere sigt også være et stort potentiale for værdiskabelse og innovation.

Læs mere om Datafordeleren