Grunddata

Grunddata

Standardiserede offentlige data af høj kvalitet kan bruges på tværs af systemer, landegrænser og sektorer til at skabe værdi og ny viden.

Danmark er et af de lande i verden, som har de mest valide oplysninger om for eksempel virksomheder (i CVR) og om borgere (i CPR). En lang række registre på andre områder rummer oplysninger om fast ejendom, bygninger, geografi og klima. De er alle grundlæggende oplysninger om vores samfund, og vi kalder dem derfor for grunddata.

Grunddata er siden 2013 blevet indsamlet på tværs af statens it-systemer, så den offentlige og private sektor effektivt kan anvende dem.

Arbejdet med grunddata har flere formål:

 • At standardisere data, så det bliver muligt at kombinere data fra forskellige kilder
 • At kvalitetssikre data, så de er korrekte, fuldstændige og opdaterede
 • At distribuere data på en samlet platform, så data og support er tilgængeligt samme sted

Grunddata bidrager til, at arbejdsgange i den offentlige sektor bliver mere effektive, fordi data samles i unikke registre, og viden fra forskellige sektorer lettere kan kombineres og skabe bedre processer og klogere beslutninger. Desuden vil en højere datakvalitet og den lettere tilgængelighed gøre det nemmere for den private sektor at udvikle nye intelligente løsninger og produkter.

Hvilke data er grunddata?

På Datafordelerens hjemmeside kan du finde en dataoversigt over samtlige grunddata

SDFE er ansvarlig for fire typer af grunddata

1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af grunddata om ejendom

Oplysninger om ejendomme, bygninger og ejerforhold har tidligere været registreret i forskellige systemer, hvor forskellige offentlige myndigheder har haft vanskeligt ved at få adgang til disse data og kombinere dem.

Med grunddata på Datafordeleren er der etableret en sammenhæng, så disse oplysninger bliver registreret på en ensartet og sikker måde, og dermed giver myndigheder en nem adgang til ejendomsdata.

Der er for eksempel tale om oplysninger i forhold til ejendommens areal, ejer, administrator og bygninger på ejendommen. Oplysningerne kan eksempelvis anvendes i forbindelse med bolighandel, byggesagsbehandling og ejendomsvurdering.

2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne

SDFE har ansvar for, at adressedata, der dækker over alle adresser registreret i Danmark og som anvendes af næsten alle offentlige myndigheder, er stillet til rådighed på en ensartet og lettilgængelig måde, så der ikke bruges ressourcer hos forskellige myndigheder på at ajourføre disse data.

Der er desuden skabt sammenhæng i de adressedata, der anvendes i offentlige systemer og som grundlag for arbejdet hos politi, beredskab og i transportbranchen, der alle er afhængige af at kende til præcise adresser, lokationer og stednavne.

3: Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning

SDFE har ansvar for at forbedre de grunddata, der anvendes blandt andet i forbindelse med vandløbsforvaltning og forudsigelse af oversvømmelser. Dataforbedringerne skal gøre det lettere og mere enkelt at forudsige vandets bevægelser, og hvor det samler sig i ekstremsituationer. Det styrker beredskabets forebyggende indsats i forbindelser med skybrud og ekstrem regn, så ejendomme, infrastruktur og afgrøder bliver bedre beskyttet mod skader.

Disse grunddata anvendes også til kommunernes planlægning af byudvikling og bygge- og anlægsarbejder og understøtter en mere effektiv forvaltning og bedre forebyggelse mod klimaforandringer. Alle data og værkøjer til beregninger er frit tilgængelige på Kortforsyningen.

Læs mere om fælles data for terræn, klima og vand 

4: Fri og effektiv adgang til geografiske grunddata

Landkortdata, Matrikelkort og Danmarks Højdemodel er frie data, der kan anvendes af alle. SDFE arbejder for, at de frie geodata fremadrettet vil have en stigende betydning for myndighedernes arbejde og for virksomhedernes vækstmuligheder. Brugen af geodata forventes blandt andet at sprede sig til helt nye forvaltningsområder, og på den måde vil de frie data også fremadrettet kunne bidrage til yderligere effektivisering og modernisering af den offentlige sektor.    

Læs mere om ”Frie Data” 

SDFE er ansvarlig for den fællesoffentlige distributionsløsning til grunddata

SDFE har etableret den fællesoffentlige distributionsløsning Datafordeleren, som erstatter en række offentlige distributionsløsninger. Datafordeleren giver myndigheder og virksomheder nem og sikker adgang til grunddata i ét samlet system frem for mange forskellige systemer og snitflader. Det giver en samlet besparelse på driftsomkostninger og support. Brugerne af grunddata vil kunne finde dem et samlet sted.

Datafordeleren gør det muligt at sammensætte data på nye måder. Dermed vil der på længere sigt også være et stort potentiale for værdiskabelse og innovation.

Læs mere om Datafordeleren

Grunddatagovernance

Arbejdet med Grunddata er forankret i governance med Styregruppen for Grunddata som øverste besluttende organ. Styregruppen understøttes af de tre underliggende fora: Registerforum, Anvenderforum og Arkitekturforum. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) fungerer i rollen som grunddatamyndighed også som sekretariat for både styregruppen og de underliggende fora (se figur).

Styregruppens formål og opgaver

Den fællesoffentlige styregruppe skal sikre en effektiv og koordineret drift, videreudvikling og anvendelse af Grunddata og Datafordeleren.

Styregruppen træffer beslutninger om principielle sager, der har væsentlig indflydelse på Grunddata og Datafordeleren. Styregruppen kan endvidere behandle bredere problemstillinger om Grunddata og deres sammenhæng til andre data. Styregruppen danner samtidig ramme for en overordnet strategisk dialog med anvendere af Grunddata.

I styregruppen foregår den nødvendige koordinering mellem registre, Datafordeleren og Grunddata på strategisk og forretningsmæssigt niveau, med henblik på at fastholde og udbygge sammenhængende Grunddata på Datafordeleren. Samtidig har styregruppen ansvar for at koordinere implementeringen af større ændringer af eksisterende Grunddata.

Styregruppen består af repræsentanter fra følgende:

 • Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (formand)
 • Digitaliseringsstyrelsen
 • Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
 • Geodatastyrelsen
 • Erhvervsstyrelsen
 • Social- og Indenrigsministeriet (CPR)
 • KL
 • Danske Regioner
 • ATP
 • KOMBIT

Registerforums formål og opgaver

Registerforum er et tværgående organ, hvor sammenhængene mellem registrenes forvaltningssystemer og Datafordeleren kan koordineres på et forretningsmæssigt, operationelt og teknisk niveau. Herunder skal registerforum håndtere supportsamarbejdet mellem registre, SDFE og Datafordelerens leverandør. Registerforum er nedsat med et forretningsmæssigt forum med beslutningstagere til overordnet forretningsmæssig koordination og et underliggende teknisk forum til den mere operationelle og tekniske koordination.

Registerforum koordinerer samtidigt løbende datasammenhænge mellem registrene.

Registerforum består af repræsentanter fra følgende:

 • Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (formand)
 • Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
 • Vurderingsstyrelsen
 • Geodatastyrelsen
 • Erhvervsstyrelsen
 • Social- og Indenrigsministeriet (CPR)
 • Skattestyrelsen

 Anvenderforums formål og opgaver

I anvenderforum foregår koordineringen mellem centrale anvendere af Grunddata, registre, Grunddataorganisationen og Datafordeleren. Anvenderforum skal løbende drøfte distribution af Grunddata fra et anvenderperspektiv.

Derudover skal anvenderforum:

 • Drøfte og give input til langsigtede planer for udviklingen af Grunddata og Datafordeleren
 • Drøfte og give input til ændringer, der kommer i høring fra Change Advisory Board (CAB)
 • Afklare og indmelde ønsker og behov for udvikling af grunddata og Datafordeleren
 • Drøfte anvenderrettede sager i relation til Grunddata
 • Drøfte samt give sparring og input til anvenderrettede indsatser, herunder dokumentation, kommunikation, brugergrænseflader, supportprocesser og snitflader mellem systemer

Derudover har anvenderforum mulighed for at rejse sager om Datafordeleren eller Grunddata generelt.

Anvenderforum består af repræsentanter fra følgende:

 • Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (formand)
 • Digitaliseringsstyrelsen
 • Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
 • Vurderingsstyrelsen
 • Geodatastyrelsen
 • Erhvervsstyrelsen
 • Social- og Indenrigsministeriet (CPR)
 • KL med kommunal bisidder
 • Danske Regioner
 • Danmarks Statistik
 • E-nettet
 • ATP
 • Forsikring & Pension
 • KOMBIT
 • Repræsentant fra geodatabranchen
 • Repræsentant for OIS-distributørerne

Nu skal du hente data på en ny måde

Er du bruger af Kortforsyningen, og har du hidtil hentet hentet dine data fra Kortforsyningen, vil du i løbet i 2021 skulle begynde at hente dine data på en ny måde.

Geografiske grunddata vil fremover skulle hentes på Datafordeleren, Geografiske data, som ikke er grunddata (fx skråfotos), og som i dag findes på Kortforsyningen.dk vil fremover kunne tilgås fra den nye digitale platform Dataforsyningen.

Læs mere her

Download publikationen

Gode grunddata til alle