Samordningsudvalget

Samordningsudvalget er et tværgående udvalg, der rådgiver ministeren om anvendelse og fremme af geodata-infrastruktur

Udvalget fungerer som kanal for strategisk dialog mellem de relevante myndigheder, der understøtter nyttiggørelsen af data i nye sammenhænge.

Samordningsudvalget vedrørende infrastruktur for geografisk information består af medlemmer fra stat, kommuner, regioner, videnskabsinstitutioner og geodatabranchen. Udvalget er nedsat af Energi-, Forsynings- og Klimaministeren og rådgiver denne om den strategiske retning for udviklingen af geodata-infrastrukturen i Danmark. Udvalget bistår desuden ministeren ved kontakt til Europa-kommissionen om INSPIRE-direktivet.

Udvalget fungerer samtidig som kanal for løbende åben drøftelse af politiske og strategiske aspekter af infrastrukturer for geografisk information samt bredere den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og regeringspolitikker med geodata-vinkler. Medlemmerne i udvalget udgør på ledelsesniveau en indgang til de institutioner, ministerier og brancheorganisationer, som de repræsenterer. Denne mulighed kan være afgørende for nyttiggørelsen af geodata i nye eller større sammenhænge.

Udvalgets medlemmer

  • Direktør Kristian Møller (SDFE), som formand og repræsentant for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
  • EU-direktør Sarah Børner (NaturErhvervstyrelsen), som repræsentant for Miljø- og Fødevareministeriet
  • Statsgeolog Heidi Christiansen Barlebo (GEUS), som repræsentant for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
  • Kontorchef Kiann Stenkjær Hein, som repræsentant for Skatteministeriet
  • Afdelingsleder Eric thor Straten (Vejdirektoratet), som repræsentant for Transport- og Bygningsministeriet
  • Direktør Jane Wiis, som repræsentant for KL
  • Kontorchef Tommy Kjelsgaard, som repræsentant for Danske Regioner
  • Lektor Esben Munk Sørensen, som repræsentant for Aalborg Universitet, Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet
  • Landinspektør Torben Juulsager, som repræsentant for Praktiserende Landinspektørers Forening
  • Direktør Arne Kirt Hansen (Frederikssund forsyning) som repræsentant for DANVA