Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
lovstof

Lovstof

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har helt eller delvist ansvar for følgende love:

Lov om Geodatastyrelsen

Loven fastlægger Geodatastyrelsens opgaver. Lbk. nr. 1210 af 09.10.2013

Geodatastyrelsen blev pr. 1. januar 2016 delt i to styrelser, Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. I bekendtgørelse nr. 1623 af 12.12.2015 er bl.a. fastsat hvilke opgaver i lov om Geodatastyrelsen Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har myndighedsansvaret for.

Loven vil blive ophævet og erstattet af lov om stedbestemt information pr. 1. juli 2017.

Læs lov på retsinformation.dk

Bekendtgørelsen om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Bekendtgørelsen fastsætter, hvilke opgaver og beføjelser Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering udøver på vegne af energi-, forsynings- og klimaministeren.
Bek. nr. 1623 af 12.12.2015.

Læs bekendtgørelse på retsinformation.dk

Bekendtgørelse om fri anvendelse af data

Bekendtgørelsen fastlægger, hvilke data frit kan anvendes, men giver dog mulighed for at opkræve betaling, hvis data ønskes udleveret på anden måde end via Geodatastyrelsens distributionssystem.
Bek. nr 1430 af 23.12.2012.

Læs bekendtgørelse på retsinformation.dk

Bekendtgørelse om salg af Geodatastyrelsens produkter og ydelser m.m. og om betaling herfor

Bekendtgørelsen giver styrelsen hjemmel til at tage betaling for ydelser m.v.
Priserne fremgår af en prisliste, der ajourføres årligt.
Bek. nr. 118 af 04.02.2015.

Læs bekendtgørelse på retsinformation.dk

Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen

Læs vejledning


Lov om stedbestemt information

Loven indeholder regler om myndighedsansvaret for referencenettet, landkortlægning, søkortlægning og infrastrukturen for geografisk information og regler der knytter sig til udøvelsen af myndighedsansvaret.

Lov nr. 380 af 26.04.2017.

Læs lov på retsinformation.dk

Vejledning om højdesystemet

Vejledningen angiver forskelle mellem de gamle højdesystemer og det nye højdesystem DVR90. Vejl. nr. 2 af 10.1.2005.

Læs vejledningen på retsinformation.dk


Lov om infrastruktur for geografisk information (INSPIRE)

Loven gennemfører INSPIRE direktivet i dansk ret og vedrører infrastruktur for geografisk information. Loven kaldes også INSPIRE-loven.
Lov nr. 1331 af 19.12.2008.

Læs lov på retsinformation.dk

Bekendtgørelse om infrastruktur for geografisk information

Bekendtgørelsen udmønter visse dele af INSPIRE loven og fastsætter regler for offentlige myndigheders indberetning vedrørende geodata. 

Bek. nr. 296 af 25.03.2010 

Læs bekendtgørelse på retsinformation.dk


Lov angående Geodætisk Instituts trigonometriske Stationer m.v.

Loven sikrer bevarelsen af de trigonometriske stationer (fikspunkter). Lov nr. 318 af 16.12.1931 ændret ved lov nr. 213 af 4.6.1965.

Loven vil blive ophævet og erstattet af lov om stedbestemt information pr. 1. juli 2017.

Læs lov på retsinformation.dk

Plakat ang. efterstikning af topografiske kort

Plakat nr. 4000 af 06.04.1831

Læs mere på retsinformation.dk

Vejledning om RTK-tjenester

VEJ nr 63 af 11/11/2008

Læs vejledning 


Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere (LER-loven)

Loven indeholder regler om registrering af ledningsejere. Loven skal reducere graveskader ved at sætte graveaktører i forbindelse med ledningsejere, så de kan få udleveret oplysninger om ledninger i graveområdet.

Læs lov på retsinformation.dk

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere

Bekendtgørelsen indeholder bl.a. nærmere regler om registrering af ledningsejere og fremsendelse af ledningsoplysninger fra en ledningsejer til graveaktør.

Læs bekendtgørelse på retsinformation.dk


Lov om bygnings- og boligregistrering

SDFE er ansvarlig for BBR-lovens regler om fastsættelse af vejnavne og adresser og skiltning med husnumre.

LBK nr. 1080 af 05.09.2013

Læs lov på retsinformation.dk

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

Bekendtgørelsen fastsætter nærmere regler om fastsættelse af vejnavne og adresser.

Læs bekendtgørelse på retsinformation.dk

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Ver. 2.0. af 11.12.2014

Læs vejledningen på danmarksadresser.dk

Vejledning om fastsættelse af vejnavne og adresser

2009

Bemærk, at vejledningen er fra 2009 og er skrevet i relation til en tidligere bekendtgørelse. En stor del af principperne i vejledningen er imidlertid stadig gældende.

Læs vejledningen på danmarksadresser.dk

Eksempelsamling om fastsættelse af vejnavne og adresser

2009

Bemærk, at eksempelsamlingen er fra 2009 og er udarbejdet i relation til en tidligere bekendtgørelse. En stor del af principperne i eksempelsamlingen er imidlertid stadig gældende.

Læs eksempelsamlingen på danmarksadresser.dk


Adresseloven

Loven indeholder regler om fastsættelse af vejnavne og adresser, skiltning med husnumre og om Danmarks Adresseregister.

Dele af loven træder i kraft 01.07.2017. Størstedelen af loven træder i kraft senere, forventeligt i løbet af 1. halvår 2018. 

Lov nr. 136 af 01.02.2017.

Læs lov på retsinformation.dk

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er en statsvirksomhed, som blev etableret den 1. januar 2016.

Høringer

Find udkast til lovforslag og bekendtgørelser i høring på Høringsportalen. Her kan du også læse dokumenter, som er knyttet til høringen, såsom høringsbrev, høringsliste og høringssvar.

Retsinformation.dk

Læs love og bekendtgørelser fra SDFE på Retsinformation.dk

Bemærk: Eventuelle ændringer i love og bekendtgørelser vil fremgå i højre kolonne på portalen.