Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Produktbeskrivelse Danmarks Højdemodel

Danmarks Højdemodel er en samlet betegnelse for en række datasæt, som hver på sin måde beskriver højden af det danske landskab.

DHM anvendes for forkortelse for den opdaterede Danmarks Højdemodel.

DHM-2007 anvendes som forkortelse for den først version af Danmarks Højdemodel, hvor de bagvedliggende data blev indsamlet i perioden 2005-2007.

Alle produkter i DHM og DHM-2007-familien refererer til ETRS89/UTM zone 32 og DVR90. 

Danmarks Højdemodel består af følgende elementer:

DHM/Punktsky
DHM/Punktsky indeholder punkter fra laserscanningen og er det datasæt, som ligger til grund for beregningen af de øvrige DHM produkter. Punkterne er klassificeret som blandt andet terræn-, bygnings-, vegetations- og bropunkter. Punktskyen er lagret i binært LAZ-format.

DHM/Terræn
DHM/Terræn er en digital model af terrænets højde i forhold til det gennemsnitlige havniveau.  Modellen er lagret i et grid (raster) med en cellestørrelse på 0,4 meter.

DHM/Overflade
DHM/Overflade der en digital model af den fysiske overflade, som beskriver højden af bygningsanlæg og vegetation i forhold til det gennemsnitlige havniveau. Modellen er lagret i et grid (raster) med en cellestørrelse på 0,4 meter.

Danmarks Højdemodel 2007 består af følgende landsdækkende elementer:

DHM-2007/Punktsky
DHM-2007/Punktsky indeholder punkter fra den landsdækkende laserscanning og er det datasæt, som ligger til grund for beregningen af de øvrige DHM-2007 produkter. Punkterne er klassificeret som terræn- og overfladepunkter. Punktskyen er lagret i binært LAS-format. 

DHM-2007/Terræn
DHM-2007/Terræn er en model af terrænets topografi eller højde over havniveau. Objekter over terræn, såsom fx træer, huse, høstakke, halmballer, biler er fjernet. Modellen er lagret i et grid (raster) med en cellestørrelse på 1,6 meter og er egnet til planlægning, projektering og landskabsanalyser. 

DHM-2007/Terræn_bro
DHM-2007/Terræn_bro er en variant af terrænmodellen DHM-2007/Terræn, som indeholder broer over veje og vandløb. Modellen er lagret i et grid (raster) med en cellestørrelse på 1,6 meter. 

DHM-2007/Overflade
DHM-2007/Overflade er en digital model af den fysiske overflade. DHM-2007/Overflade beskriver højden af bygningsanlæg og vegetation med reference til havniveau. Modellen er en sammenhængende beskrivelse af landskabet i 3D. Modellen er lagret i et grid (raster) med en cellestørrelse på 1,6 meter og er egnet til visualisering og analyser af f.eks. sigtelinjer.

DHM-2007/Højdekurver (0,5 m ækvidistance)
DHM-2007/Højdekurver repræsenterer terrænets topografi i form af isolinjer, der hver især angiver den beregnede terrænhøjde. Modellen er blandt andet egnet til kombination med andre topografiske data i 2D eller 2½D.

DHM-2007/Skyggekort
En visualisering (afbildning) af terrænmodellen (DHM-2007/Terræn 1.6m grid) som anskueliggør variationer i terrænets hældning og som opfattes som et kort med tredimensional virkning. DHM-2007/Skyggekort kan bruges som baggrund eller kulisse i forskellige kort.

Kvaliteten af Danmarks Højdemodel

I 2014 og 2015 gennemgår Danmarks Højdemodel en løbende og omfattende kvalitetskontrol efterhånden som data indsamles. Herefter frigives og tilgængeliggøres data områdevis.

  •          Datatætheden i punktskyen er i gennemsnit 4 til 5 punkter/m2.
  •          Den horisontale nøjagtighed er bedre end 15 cm.
  •          Den vertikale nøjagtighed er bedre end 5 cm.

 Der findes mere udførlig databeskrivelse på http://kortforsyningen.dk/indhold/data.

 Resultatet af Geodatastyrelsens omfattende kvalitetskontrol af de opdaterede data forventes at blive publiceret i en teknisk rapport i december 2015.

Metadata for Danmarks Højdemodel

I 2014 og 2015 opdateres metadataene løbende og bliver tilgængelige på ftp://ftp.kortforsyningen.dk/dhm_danmarks_hoejdemodel/.

Kvaliteten af Danmarks Højdemodel 2007

Danmarks Højdemodel 2007 har gennemgået en meget omfattende kvalitetskontrol, der er dokumenteret i Geodatastyrelsen Technical Report no. 12.

Danmarks Højdemodel 2007 består af data, som er indsamlet i perioden fra 2005-2007. Geodatastyrelsen har gennemført en omfattende kvalitetskontrol samt foretaget en række stikprøver af højdemodellen ved kontrolmålinger. Den gennemsnitlige højdenøjagtighed vurderes at være bedre end 10 cm på veldefinerede flader, men der kan være variationer, ligesom fysiske flytninger og bevægelser i jordoverfladen over tid kan gøre data uaktuelle. Disse forhold bør tages med i betragtning ved anvendelse af data fra Danmarks Højdemodel 2007, herunder ved hydrologiske beregninger.

Datatætheden er i gennemsnit 0,5 punkter/ m2.
Den horisontale nøjagtighed af modellen er bedre end 70 cm. Kontrollen af den horisontale nøjagtighed er dokumenteret i Geodatastyrelsen Technical Report no. 10.

Der findes en mere udførlig databeskrivelse for DHM-2007 på kortforsyningen.dk/indhold/data.

Metadata for Danmarks Højdemodel 2007

En række metadata er tilgængelige sammen med Danmarks Højdemodel 2007 på ftp://ftp.kortforsyningen.dk/dhm_danmarks_hoejdemodel/DHM-2007/.

• Generel beskrivelse af modellerne og metadata
• Polygoner med datatynde områder
• Flyvelinier (dato - tid, scannertype, flyvehøjde)
• Punkttæthedsgrid
• Kotenøjagtighed